«Сма­чно­го!» — від ка­ра­ї­мів

Ці­ка­вий спо­сіб кра­ще пі­зна­ти істо­ри­чні, куль­тур­ні, ре­лі­гій­ні осо­бли­во­сті на­ро­ду — спро­бу­ва­ти при­го­ту­ва­ти йо­го на­ціо­наль­ні стра­ви

Marshrut №1 - - Тема Випуску: Галич -

Най­дав­ні­ши­ми за­ня­т­тя­ми ка­ра­ї­мів бу­ли ско­тар­ство, бджіль­ни­цтво, ви­но­гра­дар­ство — їхній вплив ви­дно у ре­це­птах. Рід за­нять і на­зви на­ціо­наль­них страв ка­ра­ї­мів зна­йшли від­обра­же­н­ня на­віть у прі­зви­щах: Бал­джи — бджо­ляр, Пе­нер­джі — си­ро­вар, Ка­тик — ки­сле мо­ло­ко. Ці­ка­во, що тра­ди­цій­ні спосо­би при­го­ту­ва­н­ня їжі не бу­ли за­пи­са­ні — ре­це­пти го­спо­ди­ні пе­ре­да­ва­ли з уст в уста.

Одні­єю з осо­бли­во­стей ка­ра­їм­ської ку­хні є вжи­ва­н­ня в рі­зних ви­дах ба­ра­ни­ни в по­єд­нан­ні з ті­стом, ка­ти­ком, ово­ча­ми, фру­кта­ми й го­рі­ха­ми. Біль­шість із ве­ли­ко­го роз­ма­ї­т­тя со­ло­до­щів го­ту­є­ться з до­да­ва­н­ням ме­ду та го­рі­хів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.