ПАМВО БЕРИНДА

Marshrut №1 - - Огляд -

Ві­до­мий укра­їн­ський дру­кар кін­ця XVI — по­ча­тку XVII сто­літь Памво Беринда, за ви­сло­вом Ан­дрія Ста­сю­ка, «сво­го ро­ду жур­на­ліст тих ча­сів», на­ро­див­ся у се­лі Єзу­піль, яке на­ле­жа­ло до аре­а­лу древ­ньо­го Га­ли­ча. Го­лов­на пра­ця Бе­рин­ди — дру­ко­ва­ний укра­їн­ський слов­ник «Ле­кси­кон сло­ве­но­ро­ський і імен тол­ко­ва­ніє», який вва­жа­є­ться го­лов­ним до­ся­гне­н­ням ста­ро­укра­їн­сько­го слов­ни­кар­ства. «Ле­кси­кон...» умі­щує близь­ко се­ми ти­сяч слів — це за­галь­ні та вла­сні на­зви пе­ре­ва­жно з то­го­ча­сної цер­ков­но­слов’ян­ської мо­ви, з пе­ре­кла­дом і тлу­ма­че­н­ням їх укра­їн­ською лі­те­ра­тур­ною мо­вою по­ча­тку XVII сто­лі­т­тя. Та­кож Пам­ва Бе­рин­ду на­зи­ва­ють одним із за­чи­на­те­лів по­е­зії та шкіль­ної дра­ми в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.