ФЕОДОСІЙ МАНЯВСЬКИЙ

Marshrut №1 - - Огляд -

По­мі­тний ре­лі­гій­ний ді­яч пер­шої по­ло­ви­ни XVII сто­лі­т­тя, який чи­ма­ло зро­бив для роз­бу­до­ви Ма­няв­сько­го ски­ту — пра­во­слав­но­го мо­на­сти­ря, який за­жив сла­ви «укра­їн­сько­го Афо­ну» та існує до­ни­ні. За­снов­ни­ком ски­ту був Йов Кня­ги­ни­цький, по­тім йо­го ігу­ме­ном став Феодосій Манявський — їх Укра­їн­ська пра­во­слав­на цер­ква Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту при­єд­на­ла до ли­ку свя­тих.

То­чних ві­до­мо­стей про жи­т­тя Фе­о­до­сія до при­хо­ду в Манявський скит не­має. «У жи­тії Йо­ва Кня­ги­ни­цько­го за­зна­че­но, що ко­ли Феодосій впер­ше при­йшов до Ма­няв­ської оби­те­лі і про­сив­ся всту­пи­ти до бра­тії, Йов ска­зав, що оскіль­ки той є га­ли­ча­ни­ном, а бі­ля Га­ли­ча є мо­на­стир Пі­трич, то спо­ча­тку не­хай іде ту­ди. І справ­ді Феодосій Манявський спо­ча­тку ро­ків де­сять був у мо­на­сти­рі в Пі­три­чі, по­тім у Со­ка­лі, теж не­по­да­лік від Га­ли­ча, а в остан­ні ро­ки жи­т­тя Йо­ва уже став ігу­ме­ном Ма­няв­сько­го мо­на­сти­ря», — роз­по­від­ає Ан­дрій Ста­сюк.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.