Ґуд­бай, ім­пе­ріє

Но­вий рік Фін­лян­дія від­кри­ла ве­ли­ким кон­цер­том на честь 100-річ­чя своєї неза­леж­но­сті від Російсь­кої ім­пе­рії Олек­сандр Пас­хо­вер

Novoe vremya - Karta Novogo Vremeny - - ФІНЛЯНДІЯ -

Про­сто неба по­над сто ти­сяч фінів та го­стей Гель­сін­кі роз­по­ча­ли свят­ку­ван­ня най­важ­ливі­шо­го ювілею краї­ни. Про­тя­гом ро­ку, аж до 6 груд­ня 2017-го, а са­ме до свят­ку­ван­ня Дня неза­леж­но­сті — най­го­лов­ні­шої для фінсь­кої рес­пуб­ліки да­ти — про­ве­дуть по­над 2.000 ве­се­лих за­ходів.

В рам­ках про­ек­ту Suomi Finland 100, який об’єд­на­ний за­галь­ною те­мою Ра­зом, на по­чат­ку січ­ня від­був­ся фе­сти­валь світ­ла Lux Helsinki. Нев­до­взі від­криєть­ся місь­ка ху­дож­ня га­ле­рея Жит­тя у сти­лі мо­дерн, що пред­став­ляє фінсь­кий мо­дерн у гло­баль­но­му кон­тексті. Ви­став­ка поєд­нає ар­хі­тек­ту­ру, ди­зайн, фо­то­гра­фію і жи­во­пис. Навіть чем­піо­нат світу з фі­гур­но­го ка­тан­ня, що прой­де у Фін­лян­дії з 29 бе­рез­ня по 2 квіт­ня на Hartwall Arena, за­ну­рить­ся в ат­мо­сфе­ру ювілею. Аби весь світ по­ба­чив, з якою пом­пою фі­ни від­зна­ча­ють свою сво­бо­ду від Російсь­кої ім­пе­рії.

Місь­кий ор­кестр Гель­сін­кі вже за­про­шує зем­ля­ків 12 черв­ня 2017 ро­ку за­спі­ва­ти ра­зом зі всією краї­ною. Кон­церт Фін­лян­дії 100 ро­ків — спі­ва­ють усі! від­бу­деть­ся в Па­ла­ці му­зи­ки (Musiikkitalo) і бу­де транслю­ва­ти­ся у пря­мо­му ефірі. В цей день по всій країні про­во­ди­ти­му­ть­ся по­над 100 за­ходів, що пов”яза­ні з істо­рич­ним ювілеєм. Іронія долі, а мо­же, й за­дум ор­гані­за­торів — у то­му, що са­ме 12 черв­ня росія­ни свят­ку­ють День Росії, а фі­ни спі­ва­ти­муть оди на честь своєї сво­бо­ди від ко­лиш­ньої мит­ро­полії.

25–27 серп­ня фі­ни від­зна­ча­ють най­біль­ше в світі сільсь­ке свято, ко­ли до Дня неза­леж­но­сті за­ли­шаєть­ся рів­но 100 днів. Ти­сячі фінів по всій країні збе­ру­ть­ся у на­ціо­наль­них пар­ках, в війсь­ко­вих ча­сти­нах, шко­лах, ре­сто­ра­нах на так звані се­лянсь­кі ве­чор­ни­ці. Тут мож­на бу­де або зібра­ти­ся з дру­зя­ми у своє ко­ло, або при­єд­на­ти­ся до ін­ших учас­ни­ків свя­та, до їх вже на­кри­то­го різ­но­маніт­ни­ми блю­да­ми сто­лу. “За­галь­ний на­стрій в уро­чи­сто­му від­крит­ті [100-річ­чя неза­леж­но­сті] віддзер­ка­лює гли­бо­кий ен­тузіазм, з яким фі­ни сприй­ма­ють ювілей­ний рік,— ро­бить вис­нов­ки Ос­сі Лю­то, го­лов­ний про­дю­сер всіх за­ходів Finland 100 Grand Opening.— Ми за­пу­сти­ли цей каз­ко­вий рік, і я пе­вен, що по­пе­ре­ду у нас ще ба­га­то ін­ших визнач­них подій”.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.