Мо­лод о-зе­ле­но

Не­за­леж­на Сло­венія — юна, ма­лень­ка краї­на, яка стає при­кла­дом для ве­ли­ких та немо­ло­дих. Пе­редусім у дбай­ли­во­му став­лен­ні до еко­ло­гії та при­род­них ре­сур­сів Ми­ро­сла­ва Ма­ка­ре­вич

Novoe vremya - Karta Novogo Vremeny - - СЛОВЕНІЯ -

У2015-му сло­венсь­кі го­телі прий­ня­ли

3,9 млн ту­ри­стів. Це май­же вдвічі біль­ше, аніж на­се­лен­ня цієї, як вис­ло­ви­ла­ся На­та­ша Прах, по­сол Сло­венії в Україні, “ком­пакт­ної краї­ни”. Вод­но­час у цій ком­пакт­ній країні роз­міром з Чер­кась­ку об­ласть — 14 ае­ро­пор­тів, Аль­пи, Адріа­тичне мо­ре, без­ліч озер, рі­чок, лісів.

Сло­венія по­сі­дає третє міс­це в Єв­ро­пі за пло­щею лісів. Во­ни зай­ма­ють май­же 65% те­ри­торії. В цій ма­лень­кій країні — 1,3 тис. озер, а за­галь­на до­в­жи­на рі­чок скла­дає 28 тис. км — від­стань, спів­став­на з до­ро­гою Київ— Кан­бер­ра (Ав­стралія)—Київ. За об’ємом пріс­ної во­ди в пе­ре­ра­хун­ку на ду­шу на­се­лен­ня це од­на з най­ба­гат­ших країн Єв­ро­пи. Сло­венія має по­над 80 тер­маль­них дже­рел.

На те­ри­торії краї­ни меш­ка­ють по­над 2% всіх видів на­зем­них і вод­них тва­рин. Во­на по­сі­дає одне з пер­ших міс­ць в Єв­ро­пі

за біо­ло­гіч­ним роз­маїт­тям — тут налі­чуєть­ся 22 тис. пред­став­ни­ків фло­ри та фа­у­ни. У цій країні меш­кає од­на з най­біль­ших в Єв­ро­пі по­пу­ля­цій бу­рих вед­медів. Біль­ше тре­ти­ни те­ри­торії охо­ро­няєть­ся в рам­ках про­ек­ту Natura 2000 (ме­ре­жа те­ри­торій ЄС, яка пе­ре­бу­ває під особ­ли­вою охо­ро­ною для за­хи­сту при­род­но­го роз­маїт­тя Ста­ро­го Світу).

Сло­венія, за між­на­род­ни­ми кри­терія­ми The Green Destinations Standard (ек­с­клю­зивне між­на­родне спів­то­ва­ри­ст­во про­фесіо­налів, які ви­сту­па­ють за роз­ви­ток еко­від­по­ві­даль­но­го ту­риз­му), по­сі­дає пер­ше міс­це у світі. А за ін­дек­сом еко­ло­гіч­ної ефек­тив­но­сті (ком­плекс­ний порів­няль­ний по­каз­ник успіш­но­сті еко­політи­ки країн) ця єв­ро­пейсь­ка краї­на зай­має 15-те міс­це (Швей­ца­рія, Люк­сем­бург, Ав­стралія — пер­ші три). Сло­вен­ці пи­ша­ють­ся тим, що їх­ня сто­ли­ця Люб­ля­на от­ри­ма­ла ти­тул Зе­ле­на сто­ли­ця Єв­ро­пи 2016.

По­над 2 тис. гос­по­дарств зай­няті еко­ло­гіч­но чи­стим зем- ле­роб­ством, бд­жо­ляр­ством та ви­но­роб­ством. У сільсь­кій міс­це­во­сті об­ла­што­ва­но по­над 850 еко­са­диб. Се­ред них пред­став­лені ти­по­ві кам’яні подвір’я у Красі, де­рев’яні аль­пійсь­кі мо­лоч­ні фер­ми Го­реньсь­ка, “зі­дані­ци” у ви­но­град­ни­ках До­леньсь­ка та ма­зан­ки з со­лом’яни­ми стрі­ха­ми Прек­мур’я та Шти­рії.

От­же, кра­ще хо­ча б один раз по­ба­чи­ти. Де? На сторін­ках цьо­го ви­пус­ку. Ко­ли? За­раз. Тіль­ки пе­ре­гор­ни сторін­ку.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.