Анек­до­ты

Novoe vremya - - Неделя -

экс-гу­бер­на­то­ра Одес­ской об­ла­сти Ми­ха­и­ла Са­а­ка­шви­ли, ко­гда тот воз­вра­щал­ся в Укра­и­ну осле то­го как По­ро­шен­ко про­ком­мен­ти­ро­вал про­рыв Са­а­ка­шви­ли че­рез гра­ни­цу, вра­чи об­лег­чен­но вздох­ну­ли: к га­ран­ту вер­нул­ся дар ре­чи.

П— Ді­ду, а ко­ли по­ча­ла­ся Дру­га світо­ва вій­на?

— У трид­цять дев’ято­му за­хо­пи­ли По­льщу.

— А ко­ли нім­ці прий­шли в Україну? — У со­рок пер­шо­му.

— А що во­ни два ро­ки ро­би­ли? Чо­го не на­па­да­ли рані­ше?

— Та у Кра­ков­ці на мит­ни­ці до­ку­мен­ти оформ­ля­ли.

По­езд мет­ро дол­го не едет. Пас­са­жи­ры на­чи­на­ют нерв­ни­чать. Слы­шен гром­кий ше­пот: “Са­а­ка­шви­ли, что ли, за­шел?”

САТИРА

экс-гу­бер­на­то­ра Одес­ской об­ла­сти Ми­ха­и­ла Са­а­ка­шви­ли пре­вра­ти­лось в по­ли­ти­че­ский скан­дал

ГЛА­ВА БАТЬКИВЩИНЫ ЮЛИЯ ТИ­МО­ШЕН­КО ОТ­ПРА­ВИ­ЛАСЬ ВСТРЕ­ЧАТЬ

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.