Обід з Ро­ма­ном Вінтонівим МАЙ­К­ЛОМ ЩУРОМ

Novoe vremya - - Люди -

За їжею із су­доч­ків на офіс­ній кух­ні UA: Пер­ший “два в од­но­му” — Ро­ман Він­тонів та Май­кл Щур — роз­по­ві­да­ють, як мож­на по­лю­би­ти нуд­ну, але пра­виль­ну по­да­чу ін­фор­ма­ції та чо­му дитячі пи­тан­ня най­го­стрі­ші в ро­бо­ті жур­налі­ста

Схи­лив­шись над пла­сти­ко­вою таріл­кою з су­пом, Ро­ман Він­тонів за­ува­жує: “Це вигля­дає як по­ста­нов­ка, бо за­зви­чай я їм піз­ні­ше”.

Українсь­кий журналіст та член прав­лін­ня На­ціо­наль­ної сус­піль­ної те­ле­ра­діо­ком­панії (НСТУ), біль­ше ві­до­мий як іроніч­ний те­ле­ве­дучий Май­кл Щур, ози­рає по­хму­рий краєвид за вік­ном. На пла­сти­ко­во­му кон­тей­нері у вигляді таріл­ки, що стоїть пе­ред ним, чор­ним мар­ке­ром кри­ву­ва­то на­пи­са­но “окрош­ка”. По­ряд — ще один, з кар­то­п­лею та м’ясом. “Ви теж мо­же­те при­єд­на­ти­ся, як­що го­лод­ні”, — ра­до про­по­нує журналіст, під­со­ву­ю­чи кар­топ­лю. Я від­мо­в­ля­юсь на ко­ристь чаю.

Для обі­ду з НВ ми зустрі­чає­мо­ся на 16-му по­вер­сі будів­лі UA: Пер­ший, в на­роді більш ві­до­мої як “олі­ве­ць”. У ву­зень­кій кух­ні для спів­робіт­ни­ків, що на­га­дує ку­пе по­тя­гу, ми за­тис­нуті ве­ли­ким і по­рож­нім бар­ним хо­ло­диль­ни­ком та ма­лень­ким сто­лом. Скром­ність про­сто­ру ком­пен­сує ли­ше гар­ний краєвид на Київ: по­бли­зу ви­ще “олів­ця” ні­чо­го немає.

Він­тонів, який вже май­же рік вхо­дить до скла­ду топ-ме­недж­мен­ту UA: Пер­ший та ке­рує йо­го сус­піль­но-політич­ним на­прям­ком, за влас­ни­ми сло­ва­ми, ча­су на зустрічі в ка­фе та ре­сто­ра­нах не має. “Ко­лись, ще до ро­бо­ти тут, я хо­див у Торф. За­раз рід­ко там бу­ваю”, — зіт­хає він та, бе­ру­чи лож­ку до рук, про­по­нує пе­рей­ти до обі­ду та спіл­ку­ван­ня. сь­ка по­сміш­ка. Від­су­нув­ши від се­бе пла­сти­ко­ву таріл­ку, він вітаєть­ся: “Сла­ва Ісу!”

— З ко­го спи­са­ний Май­кл

Щур? — я на­ма­га­юсь йти на­про­лом.

— Він при­ї­хав з Ка­на­ди і вже май­же чо­ти­ри ро­ки жи­ве в Україні, — хит­ро по­смі­хаєть­ся журналіст, і я ро­зу­мію, що по­го­во­ри­ти про Щу­ра-уяв­но­го не вдасть­ся.

— Доб­ре, як Щу­ру спа­ло на дум­ку за­да­ва­ти наїв­ні пи­тан­ня політи­кам і чо­му ніх­то до ньо­го цьо­го не ро­бив? — при­мир­ли­во пи­таю я.

— В сен­сі? — ри­то­рич­но пе­ре­пи­тує Щур-Він­тонів. — Це ж не він при­ду­мав, це малі діти при­ду­ма­ли. Во­ни за­пи­ту­ють про­сті речі про гли­бо­ке і тим са­мим вга­ня­ють нас у сту­пор. От на­при­клад: “А чо­му це дя­дя вда­рив ін­шо­го?” І ти сам від­чу­ваєш, яким дур­ну­ва­тим вигля­даєш, і на­ма­гаєш­ся по­яс­ни­ти: “Ро­зу­мієш, дя­дя на­пи­вся…” А ди­ти­на зно­ву: “А чо­му він на­пи­вся?” І тут ти або уни­каєш від­по­віді, або по­чи­наєш го­во­ри­ти прав­ду і по­яс­ню­ва­ти: “Дя­дя нещас­ли­вий, і так далі…” Те ж са­ме — і з пи­тан­ня­ми в сфері політи­ки: в нас не бу­ло звич­ки ста­ви­ти політи­кам ду­же про­сті пи­тан­ня, а во­ни не ма­ють звич­ки від­по­ві­да­ти. Са­ме це іноді ро­бить та­кі ін­терв’ю неочіку­ва­но щи­ри­ми.

В склад­них пи­тан­нях ча­сто-гу­сто мас­куєть­ся влас­на неком­пе­тент­ність, впев­не­ний мій спів­роз­мов­ник.

Ку­шту­ю­чи кар­топ­лю, він зіз­наєть­ся: ак­цент та по­си­лан­ня Щу­ра на те, що він іно­зем­ний журналіст, — ще один прий­ом, який в Україні все ще до­по­ма­гає от­ри­ма­ти біль­ше ін­фор­ма­ції, ніж за­зви­чай.

Він­тонів це опи­сує так: дзво­ниш в якусь уста­но­ву і по­чи­наєш: “Do you speak English?”, а там десь за кад­ром: “Ан­дрію, тут іно­зем­ці

Він­тонів і Щур — це різ­ні люди, і во­ни один про од­но­го ні­чо­го не зна­ють

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.