5 во­про­сов пре­зи­ден­ту Гер­ма­нии

Novoe vremya - - Неделя -

Франк-Валь­тер Штай­н­май­ер при­зна­ет­ся, что не ви­дит аль­тер­на­ти­вы пе­ре­го­во­рам в нор­манд­ском фор­ма­те, рас­суж­да­ет о диа­ло­ге сво­ей стра­ны с Рос­си­ей, а ко­гда речь за­хо­дит о по­след­них по­ли­ти­че­ских ша­гах До­наль­да Трам­па, вы­ра­жа­ет оза­бо­чен­ность Оль­га Дух­нич

еде­раль­но­го пре­зи­ден­та Ні­меч­чи­ни Фран­ка-Валь­те­ра Штай­н­має­ра ча­сто на­зи­ва­ють об­лич­чям ні­ме­ць­кої ди­пло­матії. Це один із найвп­ли­во­ві­ших та най­по­пу­ляр­ні­ших політи­ків своєї краї­ни. До обран­ня пре­зи­ден­том він дов­гий час про­пра­ц­ю­вав міністром за­кор­дон­них справ та був без­по­се­ред­ньо за­лу­че­ний до нор­мандсь­ких пе­ре­мо­вин, що сто­су­ва­ли­ся долі оку­по­ва­них те­ри­торії Дон­ба­су. Українсь­ко­му чи­та­чеві Штай­н­маєр зо­кре­ма ві­до­мий своєю по­зи­цією за бу­дья­ких умов про­до­в­жу­ва­ти діа­лог із Моск­вою та спів­робіт­ниц­тво.

На­при­кін­ці трав­ня Штай­н­май­єр при­був з офі­цій­ним ві­зи­том до Киє­ва, і НВ от­ри­мав ек­с­клю­зив­ну на­го­ду по­го­во­ри­ти з ним. Ві­зит політи­ка до сто­ли­ці при­свя­че­ний українсь­коні­ме­ць­ко­му ро­ку мов. Тож при­на­гід­но, за прин­ци­по­вим по­ба­жан­ням пре­зи­ден­та, йо­го ін­терв’ю ви­хо­дить українсь­кою мо­вою.

Фно­му по­ряд­ку. Мінсь­кий про­цес — важ­ли­вий ін­стру­мент для міні­мі­за­ції цієї шко­ди. Яким би тра­гіч­ним і гір­ким цей кон­флікт не був, я не по­ли­шаю на­дії на те, що в рам­ках Мінсь­ких пе­ре­го­ворів ще мож­на до­сяг­ну­ти про­гре­су.

На по­са­ді мініст­ра за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни я впро­до­вж кіль­кох ро­ків до­кла­дав зу­силь для шляхів йо­го ви­рі­шен­ня. У своїй но­вій ролі фе­де­раль­но­го пре­зи­ден­та я, звіс­но, пе­ре­став бу­ти ча­сти­ною пе­ре­го­вор­но­го про­це­су. Та все ж май­бут­нє Украї­ни близь­ке моє­му сер­цю.

Ва­ша краї­на по­тре­бує силь­них і неза­леж­них ін­сти­ту­цій, їй по­тріб­на кон­струк­тив­на політич­на куль­ту­ра. Кон­флікт не ро­бить цю спра­ву про­сті­шою, про­те й не ро- бить її немож­ли­вою. Са­ме з огля­ду на кон­флікт ці за­в­дан­ня ста­ють ще більш зна­чу­щи­ми. Зав­дя­ки муж­но­сті своїх лю­дей Украї­на ви­ру­ши­ла в до­ро­гу до май­бут­ньо­го, яке має при­не­сти лю­дям біль­ше сво­бо­ди та мож­ли­во­стей, а та­кож змен­ши­ти ко­руп­цію і свавіл­ля. Ні­меч­чи­на хо­че бу­ти до­брим пар- тне­ром для ва­шої краї­ни на цьо­му шля­ху. Од­нак ви­рі­шаль­ні кро­ки по­тріб­но зро­би­ти тут.

Ніх­то не мо­же бу­ти за­до­во­ле­ний ста­ном від­но­син між Росією й Ні­меч­чи­ною або Росією та Єв­ро­пою

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.