2

Novoe vremya - - Неделя -

Як ви оці­нює­те ак­ту­аль­ні від­но­си­ни між Ні­меч­чи­ною та Росією? Чи за­до­во­лені ви ни­ми?

— Ніх­то не мо­же бу­ти за­до­во­ле­ний ста­ном від­но­син між Росією й Ні­меч­чи­ною або Росією та Єв­ро­пою. Анексія Кри­му всу­переч між­на­род­но­му пра­ву та дії Росії у Схід­ній Україні, звіс­но ж, серй­оз­но уск­лад­ню­ють і на­ші сто­сун­ки з нею. Ми пра­г­не­мо кра­щих від­но­син із Росією.

Але сьо­год­ні у визна­чен­ні сво­го май­бут­ньо­го во­на схи­ляєть­ся біль­ше до від­ме­жу­ван­ня від За­хо­ду, аніж до спів­пра­ці з ним. Та все ж Росія за­ли­шаєть­ся непо­руш­ним сусі­дом Єв­ро­пи — пе­редусім сусі­дом Украї­ни. То­му на­ша від­по­відь на політи­ку Росії не мо­же по­ля­га­ти ли­ше у від­ме­жу­ван­ні й за­мкну­то­сті. Той, хто пра­гне не тіль­ки скар­жи­ти­ся на ми­ну­ле, а й ди­ви­ти­ся в май­бут­нє, у важ­кі ча­си по­ви­нен шу­ка­ти діа­лог.

Він не дає га­ран­тії на по­кра­щен­ня. Яс­но ли­ше те, що мов­чан­ня пі­дви­щує ри­зи­ки й не несе жод­них но­вих варіан­тів ви­рі­шен­ня. Остан­ні пе­ре­го­во­ри фе­де­раль­но­го уря­ду Ні­меч­чи­ни в Москві й Сочі слу­гу­ва­ли са­ме точ­но­му вив­чен­ню цієї мож­ли­во­сті.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.