4

Novoe vremya - - Неделя -

ре­сурс тор­гів­лі, а як при­від для політич­но­го шан­та­жу.

— Я знаю, у то­му числі з роз­мов з українсь­ки­ми від­по­ві­даль­ни­ми осо­ба­ми, що на цей про­ект в Україні див­лять­ся ду­же кри­тич­но. Ми не за­ли­ши­ли це по­за ува­гою, а все­рй­оз сприй­ня­ли стур­бо­ваність Украї­ни мож­ли­вим її по­вним ви­клю­чен­ням із про­це­су транс­пор­ту­ван­ня російсь­ко­го га­зу із схо­ду на за­хід. То­му як ниніш­ній, так і по­пе­ред­ній уряд на­ма­гаєть­ся або на­ма­гав­ся знай­ти ви­рі­шен­ня, по­кли­кане за­без­пе­чи­ти тран­зит га­зу че­рез Украї­ну і в май­бут­ньо­му.

Як ви оці­нює­те ан­тиім­мі­грантсь­кі на­строї в Єв­ро­пі та особ­ли­во в Ні­меч­чині? Чи вдаєть­ся біль­шо­сті на­се­лен­ня за­ли­ша­ти­ся на по­зи­ціях то­ле­рант­но­сті?

— Став­лен­ня до втіка­чів і мі­гра­ції є од­нією з най­важ­ливі­ших тем у ні­ме­ць­ко­му сус­піль­стві. Для по­даль­шо­го роз­вит­ку Ні­меч­чи­ни ви­рі­шаль­ни­ми, на мою дум­ку, є дві речі. З од­но­го бо­ку, ви­рі­шен­ня прак­тич­них про­блем, які ви­ник­ли в ба­гатьох гро­мад че­рез те, що во­ни прий­ня­ли ве­ли­ку кіль­кість бі­жен­ців. З ін­шо­го — важ­ли­во чіт­ко ба­чи­ти різ­ни­цю між ти­ми, хто три­ва­лий час або по­стій­но за­ли­ша­ти­меть­ся в Ні­меч­чині, і ти­ми, хто не мо­же от­ри­ма­ти ста­ту­су пе­ре­бу­ван­ня в країні як політич­но пе­ре­слі­ду­ва­на осо­ба чи бі­же­не­ць. При цьо­му яс­но одне: чин­ність пра­ва та утвер­джен­ня вер­хо­вен­ства пра­ва є га­ран­тією внут­ріш­ньо­го ми­ру в Ні­меч­чині.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.