5

Novoe vremya - - Неделя -

Від по­чат­ку пре­зи­дент­ства До­наль­да Трам­па, яко­го ви, до речі, на­зва­ли про­по­від­ни­ком во­рож­нечі, політич­ні та еко­но­міч­ні від­но­си­ни між ЄС та США знач­но уск­лад­ни­ли­ся. Як ви оці­нює­те їх­ній ак­ту­аль­ний стан на тлі но­во­го ко­ла аме­ри­кансь­ких санк­цій і ви­хо­ду США з угод що­до Іра­ну?

— Ми, нім­ці, ду­же за­в­дя­чує­мо аме­ри­кан­цям. На­ша без­пе­ка й до­сі га­ран­туєть­ся США у скла­ді Пів­ніч­но­ат­лан­тич­но­го со­ю­зу. Та все ж є при­від для за­не­по­коєн­ня що­до ста­ну на­ших парт­нерсь­ких від­но­син. Не че­рез окре­мі від­мін­но­сті в дум­ках, во­ни бу­ли між на­ми й рані­ше. Сьо­год­ні йдеть­ся про пи­тан­ня, чи за­ли­шає­мо­ся ми стра­те­гіч­но пов’яза­ни­ми між со­бою й парт-

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.