Во­ло­ди­мир Лав­рен­чук

Novoe vremya - - Люди -

Один із най­ав­то­ри­тет­ні­ших українсь­ких топ-ме­не­джерів та бан­кірів. За освітою еко­но­міст. По­над 35 ро­ків пра­ц­ює в бан­ківсь­кій сфері. Обій­мав керів­ні по­са­ди у про­від­них бан­ках Украї­ни. З 2005 ро­ку — го­ло­ва прав­лін­ня Райф­фай­зен Бан­ку Аваль. Кіль­ка де­сят­ків ро­ків за­хо­плюєть­ся рок-му­зи­кою, пи­ше ро­ко­пе­ри та грає на гітарі. Про­тя­гом 20 ро­ків спіл­куєть­ся ви­нят­ко­во українсь­кою і на­по­ля­гає на то­му, щоб йо­го тек­сти дру­ку­ва­ли­ся ви­ключ­но українсь­кою

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.