Ėĵįīķħĩijņĭij

Poradnycya (Russian) - - «порадниця» Справочная -

21 сен­тяб­ря от­ме­ча­ет 70-лет­ний юби­лей наш до­ро­гой муж, па­па и де­душ­ка

ƖƱƮƳ̍ƮЍ ȌȀȚƮƯƻƓƩƮƷ ƕȁɿȁƕȁ

из с. Фа­со­ва Ма­ка­ров­ско­го р-на Ки­ев­ской обл.

Та­ту­сю рід­нень­кий, ді­ду­сю ми­лень­кий, не ча­сто теп­лом те­бе ті­ши­ли ми, а ти для нас, рід­ний, і небо схи­лив би, від бід і негод за­кри­вав би грудь­ми. Дай Бог тобі ро­ків ба­га­то-ба­га­то, в здо­ров’ї і пра­ці світан­ки стрі­чать. Хай в бать­ківсь­ку ха­ту і в буд­ні, і в свя­та скли­ка твоя піс­ня ді­тей і вну­чат. Ми те­бе з лю­бов’ю об­ні­має­мо, мо­ре щастя й ра­до­сті ба­жає­мо. Рід­ний, до­ро­гий наш, про­жи­ви 100 літ, а ми те­бе лю­бим і бу­дем лю­бить! Дя­кує­мо Бо­гу, що ти у нас є, не­хай Гос­подь тобі здо­ров’я і си­ли дає! С ува­же­ни­ем лю­бя­щие же­на,

де­ти и вну­ки. 24 сен­тяб­ря от­ме­тит 60-лет­ний юби­лей пат­ри­о­так­ти­вист, хри­сти­а­нин, ве­те­ри­нар­ный врач, быв­ший пре­по­да­ва­тель Ва­си­льев­ско­го аг­рар­но­го тех­ни­ку­ма За­по­рож­ской об­ла­сти

ȌƯȀƫƮƱƮ̍ ȌȀȚƮƯƻƓƩƮƷ Ɣ̊̌Ƣ

из пгт Верх­нее Си­не­вид­ное Ско­лев­ско­го р-на Ль­вов­ской обл. От всей ду­ши по­здрав­ля­ем с юби­лей­ным днем рож­де­ния! Же­ла­ем креп­ко­го здо­ро­вья и дол­го­ле­тия, мно­го де­нег и еще боль­ше все­го, что за день­ги не ку­пишь. С ува­же­ни­ем мно­го­чис­лен­ные дру­зья и при­я­те­ли.

21 сен­тяб­ря от­ме­ча­ет юби­лей­ный день рож­де­ния ƛʈƫʈƾ ƜƓƳ̍̋ƩƲȀ Ɣ̊Ɣɟ̌

из с. Лу­ка Ки­ев­ской обл. Ма­ту­сю, ба­бу­сю, Ви на­ша єди­на! Вас щи­ро вітає вся на­ша ро­ди­на. І діти, й ону­ки Вам, до­ро­гень­ка, шлють щи­рий уклін від сер­ця, рід­нень­ка! Дай Бо­же Вам жи­ти і го­ря не зна­ти, щоб со­тую зи­му з на­ми стрі­ча­ти!

С лю­бо­вью до­че­ри, сын, зя­тья и вну­ки.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.