19 сентября от­ме­ти­ла день рож­де­ния гла­ва ве­те­ран­ской ор­га­ни­за­ции Ча­ба­нов­ско­го сель­ско­го со­ве­та Ки­е­во­свя­то­шин­ско­го р-на Ки­ев­ской обл.

Poradnycya (Russian) - - «порадниця» Справочная -

ʿȀ̍ƮƲȀ ȌƯȀƫƮƱƮ̍̋ƩƲȀ ͈ɟșɟɿƦƚ.

Ба­жаю Вам дов­гих ро­ків у лю­бо­ві, щоб Ви за­вжди бу­ли щас­ливі й здо­ро­ві. Щоб гар­ні події у Вас від­бу­ва­лись, щоб Ви, як сьо­год­ні, щод­ня усмі­ха­лись! Хай ніко­ли не бо­лять на­труд­жені Ва­ші ру­ки. Хай бу­дуть гор­дістю Ва­ші син і ону­ки. Щас­ли­вий той, ко­го ша­ну­ють лю­ди за труд, за чуй­ність, за теп­ло ду­ші. Не­хай здо­ров’я й сил при­бу­де, не­хай до сер­ця старість не спі­шить. Не­хай жит­тя здаєть­ся до­брим ди­вом і плід­ні бу­дуть спра­ви та шля­хи. Не­хай жи­веть­ся лег­ко і щас­ли­во, бла­го­сло­вен­ні будь­те Бо­гом і людь­ми! С ува­же­ни­ем Оля Дих­тя­рен­ко.

г. Ки­ев.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.