29 сентября от­ме­тит 7 день рож­де­ния до­ро­гая до­чень­ка, внуч­ка, пра­внуч­ка, сест­рич­ка, пле­мян­ни­ца

Poradnycya (Russian) - - «порадниця» Справочная -

ȀƲƲȀ șƳȀƲƮȚƯȀƩ̋ƩƲȀ ș͈̊̌̊ɨɟɿƚ̊

из г. Ки­ев.

Як зіронь­ка зій­ш­ла на небос­хи­лі, так ти з’яви­лась в на­шо­му жит­ті. Див­лять­ся на нас оче­ня­та твої ми­лі, шию руч­ки об­ні­ма­ють зо­ло­ті. І як же ми раніш без те­бе жи­ли, на­ша до­неч­ко, ону­ко, рід­на на­ша кров?! Ти до­даєш на­сна­ги й си­ли, ти на­ша непе­ре­вер­ше­на лю­бов! І щастя ін­шо­го не тре­ба, як чуєм «та­ту, ма­мо, я ду­же вас люб­лю»! Ми від­да­мо усе на світі за те, щоб ти, як квіточ­ка, цві­ла, щоб дні тво­го жит­тя бу­ли теп­лом зі­гріті, щоб ти здо­ро­вою, щас­ли­вою бу­ла. Для те­бе — і сон­це, і зорі в небі, для те­бе — ве­сел­ка і квітів роз­май. Хай мно­гії літа да­рує тобі Бог. С огром­ной лю­бо­вью па­па Ста­ни­слав,

ма­ма Вик­то­рия, ба­буш­ка Рая, те­тя Ира с Алек­се­ем, бра­тик Илья, сест­ра

Са­би­на, пра­ба­буш­ки Аня, На­деж­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.