УРО­КИ УКРА­ИН­СКО­ГО ОТ АЛЕК­САНДРА АВ­РА­МЕН­КО

УРОК 58. «СТАТИ В НАГОДІ» ИЛИ «В ПРИГОДІ»?

Poradnycya (Russian) - - С Миру По Нитке -

Как пра­виль­но ска­зать о том, что мо­жет ока­зать­ся по­лез­ным: мне эта вещь «стане в нагоді» или «в пригоді»?

Не пу­тай­те сло­ва «при­го­да» и «на­го­да». «На­го­да» озна­ча­ет бла­го­при­ят­ные об­сто­я­тель­ства для осу­ществ­ле­ния че­го-либо, а «при­го­да» — по­треб­ность, поль­зу. Вот вам при­мер из на­род­ной пес­ни: «Го­ду­ва­ла собі доч­ку для при­нес­ла із кри­ни­ці своєї при­го­ди, щоб хо­лод­ної во­ди». Из кни­ги из­да­тель­ства «#кни­го­лав» «100 екс­прес-уро­ків українсь­кої». Ил­лю­стра­ция На­та­лии ГАЙДЫ.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.