КНИГА, ЩО РЯТУЄ ЧОЛОВІКІВ

Poradnycya (Russian) - - ИЗ ПОЧТЫ -

Мене зву­ти Вік­тор, мені 67 ро­ків. Як і в біль­шо­сті чоловіків, піс­ля 40-ка в мене по­ча­ли­ся чо­ло­вічі про­бле­ми. Спер­шу з по­тен­цією, а ще че­рез 2 мі­ся­ці по­ча­сті­ша­ли ви­пад­ки се­чо­ви­пус­кан­ня, за ніч міг схо­ди­ти в туа­лет разів 5. Я зля­кав­ся цьо­го і, звіс­но, пі­шов до уро­ло­га. Діа­г­ноз був нев­тіш­ний: про­ста­тит, по­чат­ко­ва ста­дія аде­но­ми. Це все по­яс­ню­ва­ло мої симп­то­ми. Далі все, як за­вжди: ре­цеп­ти, ап­те­ки, пі­гул­ки, ну й, звіс­но ж, чи­малі вит­ра­ти­ти.

Я проліку­вав­ся упро­до­вж 2-х мі­ся­ців, але, на жаль, кра­ще мені не ста­ва­ло. До­ве­ло­ся зно­ву йти ліка­ря. Цьо­го ра­зу він на­зна­чив іще до­рож­чі пре­па­ра­ти. По­чав за­сто­со­ву­ва­ти й їх. А ще че­рез пів­ро­ку, ко­ли я зно­ву прий­шов до лікар­ні, сто­ю­чи в черзі, по­ба­чив на ін­фор­ма­цій­но­му стен­ді кни­гу «Вто­рое серд­це муж­чи­ны». Її ав­тор — кан­ди­дат ме­дич­них на­ук Ло­ба­нов та ін­ші лікарі. За­раз усім ра­джу по­чи­та­ти цю кни­гу. Собі та­кож за­мо­вив декіль­ка екзем­плярів».

Не га­ю­чи ча­су, за­мо­вив і я цю кни­гу. А ко­ли во­на на­дій­ш­ла мені по­штою, то чи­тав її з ве­ли­кою ці­кавістю. Дійс­но, в ній де­таль­но опи­са­но, чо­му в чоловіків ви­ни­ка­ють та­кі серй­оз­ні про­бле­ми зі здо­ров’ям, а го­ловне — як поз­бу­ти­ся непри­єм­них неду­гів.

Ре­ко­мен­да­ції фахів­ців із кни­ги «Вто­рое серд­це муж­чи­ны» по­вер­ну­ли мене до жит­тя. Дай Бо­же здо­ров’я її ав­то­рам, це про­сто по­ря­ту­нок для чоловіків!

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.