По­здрав­ля­ем

Poradnycya (Russian) - - ИЗ ПОЧТЫ -

23 сен­тяб­ря от­празд­ну­ет 70-лет­ний юби­лей Петр Алек­се­е­вич КОЗЛЕНКО

из с. Но­во­гри­го­ров­ка Ва­силь­ков­ско­го р-на Дне­про­пет­ров­ской обл.

Тобі сьо­год­ні, рід­ний,

70! Із вдяч­ністю ми хо­че­мо віта­ти те­бе за мудрість бать­ківсь­ких по­рад, за вмін­ня всім до­по­ма­га­ти. За при­клад чо­ло­віка й сім’яни­на і за мо­гут­ні ру­ки зо­ло­ті нехай Гос­подь по­ш­ле бла­го­сло­вен­ня, здо­ров’я й сил да­ру­ють всі святі. Ба­жаєм до століт­тя ще про­жи­ти і внуків всіх ще одру­жи­ти!

С са­мы­ми ис­крен­ни­ми по­здрав­ле­ни­я­ми дочь Оль­га, зять Алек­сандр, же­на Ва­лен­ти­на, вну­ки Па­ша и Рим­ма.

22 сен­тяб­ря от­празд­ну­ют зо­ло­тую сва­дьбу — 50-ле­тие су­пру­же­ской жиз­ни Ни­ко­лай Ни­ка­но­ро­вич и Га­ли­на Ва­си­льев­на СИГНАЕВСКИЕ

из г. Ки­ев.

Ша­нов­ні юві­ля­ри! Щи­ро вітає­мо вас і зи­чи­мо, як свя­те при­ча­стя, міц­но­го здо­ров’я, дов­голіт­тя, лю­бо­ві, добра і щастя. Нехай оми­на­ють бі­да і три­во­ги, хай бу­де щас­ли­вою жит­тє­ва до­ро­га. Хай Бог бе­ре­же від тяж­кої неду­ги, від злої об­мо­ви, нещи­ро­го дру­га. Хай рід­ні ніко­ли чу­жи­ми не ста­нуть, а діти лю­би­ти не пе­ре­ста­нуть. Ми­ну­ло вже піввіку з то­го ча­су, як у ва­шо­му жит­ті цві­ла вес­на. І скіль­ки про­жи­то і пе­ре­жи­то ра­зом, і скроні по­бі­ли­ла си­ви­на. А в двері сту­кає лас­ка­ва осінь — ба­га­та, щед­ра, справ­ді зо­ло­та! Як на­го­ро­да за лю­бов і мудрість, за ва­ші в парі про­жи­ті літа. За те, що збе­рег­ли свою ро­ди­ну на хви­лях ча­су в ра­до­сті й біді, за те, що до­лю порів­ну ді­ли­ли і ста­ли гід­ним при­кла­дом в жит­ті!

С ува­же­ни­ем се­мьи Сиг­на­ев­ских, Се­ме­нюк, Гра­бо­вен­ко, Ан­дру­щен­ко.

23 сен­тяб­ря от­празд­ну­ет 80-лет­ний юби­лей Ни­на Гри­го­рьев­на ДОМАШОВЕЦ

из с. Зла­то­по­лье Боб­ри­нец­ко­го р-на

Кро­пив­ниц­кой обл.

Ле­тять ро­ки, як ле­беді у ви­рій, жит­тя іде, йо­го не зу­пи­нить. Прий­міть вітан­ня на­ші щи­рі, ще до ста ро­ків зи­чи­мо про­жить. Хай мир і до­ста­ток жи­вуть у Ва­шім до­мі, хай щастя і ра­дість па­ну­ють у ньо­му, здо­ров’я міц­но­го і щед­рої долі хай Бог по­си­лає і Вас бе­ре­же. Хай лю­ди при­хо­дять до Вас із доб­ром, а в день ювілею і рід­ні, й знай­о­мі Вас при­віта­ють за щед­рим сто­лом. Нехай Гос­подь за­вжди у по­міч бу­де, а Ма­ти Бо­жа бе­ре­же від зла. Ми Вас лю­би­мо і ці­нує­мо.

С лю­бо­вью и ува­же­ни­ем сы­но­вья,

невест­ка, вну­ки и пра­вну­ки.

20 сен­тяб­ря празд­ну­ет 80-лет­ний юби­лей Вик­тор Фи­лип­по­вич УСЕНКО

из с. Кса­ве­ров­ка-2 Ва­силь­ков­ско­го р-на

Ки­ев­ской обл.

Круж­ляє ли­стя у тан­ку осін­нім, де­ре­ва, на­че в по­лум’ї, го­рять. В цей день зі­бра­лись Ва­ші друзі й рід­ні із Ва­шим свя­том щи­ро при­вітать. Ба­жаєм Вам, щоб до­ля да­ру­ва­ла в осін­нім сон­ці вес­няне теп­ло, щоб Ва­ша мо­ло­да ду­ша спі­ва­ла, а для пе­чалі міс­ця не бу­ло. Хай сер­це Ва­ше за­вжди щед­рим бу­де і ши­ро­ко від­кри­тим для лю­дей. Хай мо­ло­де­ча си­ла спов­нить гру­ди, до­дасть на­сна­ги і но­вих ідей. Ба­жаєм Вам, щоб кожне по­чи­нан­ня бу­ло успіш­но вті­лене в жит­тя, нехай людсь­ка по­ва­га і визнан­ня кро­ку­ють по­руч з Ва­ми в май­бут­тя. Лю­бо­ві Вам і зла­го­ди в ро­дині, не зна­ти го­ря, смут­ку і бі­ди, хай при­бу­ває щед­ро Вам щод­ни­ни із сон­ця й віт­ру, із ро­си й во­ди!

Се­мья Ду­бо­вик.

21 сен­тяб­ря от­празд­ну­ет 70-лет­ний юби­лей до­ро­гая сест­рич­ка, за­бот­ли­вая, ис­крен­няя и са­мая доб­рая те­тя Ма­рия Ва­си­льев­на ИОРДАКИ

из с. Чер­ня­тин Го­ро­ден­ков­ско­го р-на Ива­но-фран­ков­ской обл. До­ро­га на­ша! У цей свят­ко­вий світ­лий день, ко­ли на­став Ваш ювілей, ми щи­ро Вас вітає­мо, добра і щастя ба­жає­мо. Хай оми­на­ють Вас три­во­ги, хай Бог дасть щастя на путі, хай світ­ла, ра­діс­на до­ро­га щас­ли­во сте­лить­ся в жит­ті. Тож не старій­те і не знай­те в жит­ті ні смут­ку, ані бід, у сер­ці мо­лодість пле­кай­те, живіть до ста щас­ли­вих літ! Тітонь­ко рід­нень­ка, Ви в світі єди­на, Вас щи­ро вітає вся на­ша ро­ди­на. За ніжне сер­це, за щи­ру тур­бо­ту, за вічне ба­жан­ня добра нам усім ве­ли­ке спа­си­бі, низь­кий наш уклін. Ми дя­кує­мо Бо­гу, що Ви у нас є, хай си­ли й здо­ров’я Гос­подь Вам дає.

С лю­бо­вью и ува­же­ни­ем сест­ра Ари­на с му­жем Юри­ем, пле­мян­ни­ки Га­ля и Юрий с се­мья­ми и вся боль­шая се­мья.

20 сен­тяб­ря празд­ну­ет 60-лет­ний юби­лей род­ная и до­ро­гая ма­моч­ка, лю­би­мая те­ща Лю­бовь Ми­хай­лов­на ПЛЕХОВА

из с. Ма­ло­ми­хай­лов­ка

По­кров­ско­го р-на Дне­про­пет­ров­ской обл. До­ро­га на­ша ма­ту­сю, ми­ла те­що! Сьо­год­ні рів­но 60 у Ва­шо­му жит­ті ми­нає, а скіль­ки їх ще на шля­ху, про це ніх­то не знає. Тож зи­чи­мо в здо­ров’ї вік дов­гий про­жи­ти, щоб усіх на сторіч­чя мог­ли за­про­си­ти. Щоб у мир­но­му небі Вам сон­це всмі­ха­ло­ся, а всі Ва­ші мрії і пла­ни збу­ва­ли­ся. Хай здо­ров’я, щастя і до­ста­ток сип­лють­ся, як ли­пи цвіт, хай ма­лює до­ля з буд­нів свя­то, а Гос­подь да­рує ще ба­га­то літ! Ба­жає­мо сон­ця, вес­ня­но­го цвіту, хай ран­ки Ва­ші бу­дуть сон­цем зі­гріті. Нехай Вам, рід­на, у буд­ні і свя­та лиш ра­діс­ні звіст­ки при­хо­дять до ха­ти. Хай збу­дуть­ся лег­ко всі доб­рі на­дії, а сер­це від щастя за­вжди мо­лодіє!

С ува­же­ни­ем и лю­бо­вью дочь Юлия и зять Ан­дрей, сын Ми­ха­ил (г. Ки­ев).

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.