По­здрав­ля­ем

Poradnycya (Russian) - - <<ǾПОРАДНИЦЯǾ>> СПРАВОЧНАЯ -

Та­тья­на Сте­па­нов­на ОЦУПОК

из с. Лы­чан­ка Ки­е­во-свя­то­шин­ско­го р-на Киевской обл.

На стру­нах осінь піс­ню під­би­рає, а ми те­бе, дорога сусі­донь­ко, з ювілеєм вітає­мо!

Сло­ва шу­кає­мо для те­бе най­теп­лі­ші, щоб вис­ло­вить лю­бов, та важ­ко їх знай­ти. Зи­чи­мо здоров’я від во­ди дже­рель­ної, ба­гат­ства — від зем­лі свя­тої, неба го­лу­бо­го, хлі­ба за­паш­но­го, ра­до­сті — від ді­тей, по­ва­ги — від лю­дей. Хай те­бе зі­грі­ває людсь­ка доб­ро­та за все, що зро­би­ла за свої літа. Хай Бог Ми­ло­серд­ний з ви­со­ко­го неба да­рує усе, чо­го тобі тре­ба, а Матін­ка Бо­жа — Ца­ри­ця Свя­та — да­рує щас­ливі й дов­гі літа!

С лю­бо­вью и ува­же­ни­ем со­се­ди — Зи­на­и­да Алек­сан­дров­на и На­деж­да Алек­сан­дров­на с се­мья­ми, де­ти, вну­ки, пра­вну­ки, се­ст­ра Ли­да с се­мьей.

30 сен­тяб­ря от­празд­ну­ет 70-лет­ний юби­лей пле­мян­ни­ца Та­тья­на Сте­па­нов­на ОЦУПОК

из с. Лы­чан­ка Ки­е­во-свя­то­шин­ско­го р-на Киевской обл.

Тобі сьо­год­ні, рід­на, — 70! Щи­ро хо­че­мо по­дя­ку­ва­ти тобі за мудрість бать­ківсь­ких по­рад, за вмін­ня всім за­вжди до­по­ма­га­ти, за при­клад ма­тері й гос­по­дині й за ру­ки твої зо­ло­ті. Не­хай Господь по­ш­ле тобі бла­го­сло­вен­ня, не­хай здоров’я й сил да­ру­ють всі святі. Ми дя­кує­мо Бо­гу, що ти у нас є, хай си­лу й здоров’я тобі Він дає. Ба­жає­мо дов­го ще про­жи­ти, щоб всіх на сторіч­чя змог­ла за­про­си­ти!

С лю­бо­вью и ува­же­ни­ем те­тя Аня с се­мьей.

До­ро­гую дочь Свет­ла­ну Вла­ди­ми­ров­ну НИЗОВУ

с про­фес­си­о­наль­ным празд­ни­ком — Все­укра­ин­ским днем биб­лио­тек. Лю­бовь к кни­ге опре­де­ли­ла ее профессиональный путь. Боль­шую часть жиз­ни Свет­ла­на по­свя­ти­ла куль­ту­ре, а имен­но биб­лио­теч­но­му де­лу. Уже 30 лет она ра­бо­та­ет в про­фес­си­о­наль­но-тех­ни­че­ском учи­ли­ще №1 г. Су­мы. По слу­чаю празд­ни­ка же­лаю ей креп­ко­го здо­ро­вья, бла­го­по­лу­чия, счастья, ис­пол­не­ния са­мых за­вет­ных же­ла­ний, ду­шев­но­го по­коя и дол­го­ле­тия.

С лю­бо­вью ма­ма, де­ти.

29 сен­тяб­ря от­празд­ну­ет 8 день рож­де­ния до­ро­гая до­чень­ка, внуч­ка, пле­мян­ни­ца, сест­рич­ка Анна Ста­ни­сла­вов­на СТОРОЖЕНКО

из г. Ки­ев. Як зіронь­ка дов­го­очіку­ва­на зій­ш­ла на небос­хи­лі — так ти з’яви­лась у на­шо­му жит­ті. Щас­ли­вої тобі ба­жає­мо долі, не­хай усьо­го бу­де до­волі в твоє­му жит­ті. Усмі­шок гли­бо­ких, як дно оке­а­ну, ве­ли­ко­го щастя без зла і об­ма­ну. Ве­ли­ких успіхів у нав­чан­ні. Щоб світ­лі мрії здійс­ни­лись твої. Дя­кує­мо Бо­гу, що ти у нас є, хай си­лу й здоров’я Господь тобі дає. Ба­жає­мо 100 ро­ків ще з на­ми про­жи­ти, а ми те­бе лю­бим і бу­дем лю­би­ти! С лю­бо­вью па­па Станислав, ма­ма Виктория, ба­буш­ка Рая, де­душ­ка

Сте­пан, Ира, Алексей, Са­би­на, Ди­ма, Илья, пра­ба­буш­ки Аня, На­дя.

30 сен­тяб­ря от­празд­ну­ет 81 день рож­де­ния до­ро­гая ма­моч­ка, ба­буш­ка, пра­ба­буш­ка Ве­ра Ва­си­льев­на ХОМЕНКО

из с. Луч­ка Лох­виц­ко­го р-на Пол­тав­ской обл.

Жу­рав­ли­ним клю­чем від­літа­ють літа, си­ви­на за­сріб­ли­ла вже скроні, тіль­ки в сер­ці у Ва­шім та ж стру­на зо­ло­та, те ж теп­ло нез­га­си­ме в до­ло­нях. Щоб со­неч­ко за­вжди Вам всмі­ха­лось, щоб діти Вам вкло­ня­лись, що­би Ва­ша доб­ро­та в ону­ках про­рос­ла, щоб за­вжди Вас ша­ну­ва­ли і у холод зі­грі­ва­ли. Хай свя­тий Ваш ан­гел-охо­ро­не­ць не за­ли­шає Вас у кло­по­тах усіх. Хай до­ля щастя Вам у дім несе, здо­ро­ві будь­те, живіть ще дов­го і у рід­ній хаті хай Бог най­кра­ще Вам в жит­ті дає. Дя­кує­мо Вам, на­ша рід­нень­ка ма­ту­сю, ба­бу­сю, пра­ба­бу­сю. Ми ду­же Вас лю­би­мо і дя­кує­мо Бо­гу, що Ви у нас є.

С лю­бо­вью дочь, вну­ки, пра­вну­ки.

1 ок­тяб­ря от­празд­ну­ет юбилейный день рож­де­ния ве­те­ран пе­да­го­ги­че­ско­го тру­да, от­лич­ник об­ра­зо­ва­ния Украины, пре­крас­ная учи­тель­ни­ца, кол­ле­га, по­дру­га юно­сти Оль­га Пет­ров­на МОГИЛЬНАЯ

из г. Чер­ни­гов.

Жу­рав­ли­ним клю­чем від­літа­ють літа, ювілей вже стоїть на по­розі. Але сер­цем своїм Ви за­вжди мо­лоді, хо­ча юність вер­ну­ти не в змозі. Всю доб­ро­ту, яка іс­нує в світі, всю ра­дість, що жи­ве се­ред лю­дей, най­кра­щі, що до впо­до­би, квіти да­руєм Вам у цей пре­крас­ний ювілей­ний день! Зи­чим щастя і здоров’я, і ще мно­го-мно­го літ, із усіх ку­точ­ків світу Вам у цей день шле­мо при­віт! Хай Господь у всьо­му до­по­ма­гає, а Матір Бо­жа за­вжди обері­гає. С лю­бо­вью и ува­же­ни­ем по­дру­га юно­сти Ф.рус­нак с се­мьей, ва­ши ученики, кол­ле­ги и од­но­сель­чане из с. Брус­ни­ца, что на Бу­ко­вине.

30 сен­тяб­ря от­празд­ну­ет 70-лет­ний юби­лей до­ро­гая со­сед­ка

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.