Посвідчення угод та ре­є­стра­ція прав на не­ру­хо­мість

Pravoviy tyzhden - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Про ре­зуль­та­ти ро­бо­чої зу­стрі­чі ке­рів­ни­цтва Ін­сти­ту­ту те­о­ре­ти­ко­пра­во­вих до­слі­джень у сфе­рі юсти­ції та Укра­їн­ської асо­ці­а­ції бю­ро те­хні­чної ін­вен­та­ри­за­ції «Укрте­хін­вен­та­ри­за­ція».

Не­що­дав­но від­бу­лась ро­бо­ча зу­стріч ке­рів­ни­цтва Ін­сти­ту­ту те­о­ре­ти­ко-пра­во­вих до­слі­джень у сфе­рі юсти­ції та Укра­їн­ської асо­ці­а­ції бю­ро те­хні­чної і нвен­та­ри­за­ції «Укрте­хін­вен­та­ри­за­ція». В рам­ках зу­стрі­чі обго­во­рю­ва­лись пи­та­н­ня під­го­тов­ки та під­пи­са­н­ня Ме­мо­ран­ду­му про спів­пра­цю, ме­тою якої є кон­со­лі­да­ція зу­силь сто­рін, спря­мо­ва­них на ви­ко­на­н­ня основ­них зав­дань цих ор­га­ні­за­цій у сфе­рі те­хні­чної ін­вен­та­ри­за­ції не­ру­хо­мо­го май­на, посвідчення угод та ре­є­стра­ції ре­чо­вих прав на не­ру­хо­мість.

В хо­ді за­хо­ду бу­ло за­зна­че­но, що до 1 сі­чня 2013 р. ді­я­ла си­сте­ма облі­ку та дер­жав­ної ре­є­стра­ції об’єктів не­ру­хо­мо­го май­на, ко­ли облік по­ля­гав у те­хні­чній і нвен­та­ри­за­ції об’єктів не­ру­хо­мо­сті, а дер­жав­на ре­є­стра­ція – в оформ­лен­ні да­них на кон­кре­тну осо­бу, що во­на є вла­сни­ком, та ви­да­чі їй сві­до­цтва про пра­во вла­сно­сті.

При цьо­му облік (тоб­то те­хні­чна ін­вен­та­ри­за­ція) був ін­же­нер­ним зав­да­н­ням, а дер­жав­на ре­є­стра­ція – ді­я­ми юри­ди­чно­го ха­ра­кте­ру. До того ж час і зу­си­л­ля для ви­ко­на­н­ня су­то ін­же­нер­них фун­кцій, по­рів­ня­но з юри­ди­чни­ми, одно­зна­чно пре­ва­лю­ва­ли.

За цей пе­рі­од бу­ло на­ко­пи­че­но ві­до­мо­сті про об’єкти не­ру­хо­мо­сті в їх істо­рії та ди­на­мі­ці, ство­ре­но без­цін­ні ар­хі­ви. На сьо­го­дні во­ни є об’єкта­ми пра­ва вла­сно­сті те­ри­то­рі­аль­них гро­мад.

З 1 сі­чня 2013 р. фун­кції дер­жав­ної ре­є­стра­ції прав на об’єкти не­ру­хо­мо­го май­на пе­ре­йшли від ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня в осо­бі ство­ре­них ни­ми під­при­ємств – бю­ро те­хні­чної ін­вен­та­ри­за­ції (БТІ) до ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди в осо­бі Дер­жав­ної ре­є­стра­цій­ної слу­жби Укра­ї­ни (фа­кти­чна ре­а­лі­за­ція на мі­сцях здій­сню­є­ться те­ри­то­рі­аль­ни­ми ор­га­на­ми Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни).

На жаль, про­блем для гро­ма­дян Укра­ї­ни, під­при­ємств, уста­нов і ор­га­ні­за­цій від цьо­го не ли­ше не змен­ши­ло­ся, а й до- да­ло­ся. Від­по­від­ну ро­бо­ту цен­траль­ни­ми ор­га­на­ми ви­ко­нав­чої вла­ди на­ле­жним чи­ном не на­ла­го­дже­но.

Ра­зом з тим, не­ви­рі­ше­ни­ми за­ли­ша­ю­ться про­бле­ми що­до не­об­хі­дно­сті за­ко­но­дав­чо­го вре­гу­лю­ва­н­ня де­яких пи­тань дер­жав­ної ре­є­стра­ції прав, облі­ку та те­хні­чної ін­вен­та­ри­за­ції об’єктів не­ру­хо­мо­го май­на.

Так, на­ка­зом Мі­ні­стер­ства ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни від 28 гру­дня 2012 р. №658 змі­не­но Ін­стру­кцію про по­ря­док про­ве­де­н­ня те­хні­чної ін­вен­та­ри­за­ції об’єктів не­ру­хо­мо­го май­на й сер­йо­зно пе­ре­фор­ма­то­ва­но ста­тус і пов­но­ва­же­н­ня суб’єктів і уча­сни­ків пра­во­від­но­син у сфе­рі облі­ку та те­хні­чної ін­вен­та­ри­за­ції не­ру­хо­мо­го май­на, що спра­ви­ло вкрай не­га­тив­ний вплив на си­сте­му мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня в Укра­ї­ні.

За оцін­ка­ми екс­пер­тів, вве­де­н­ня в дію цьо­го на­ка­зу руй­нує си­сте­му те­хні­чної і нвен­та­ри­за­ції, по­збав­ляє ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня мо­жли­во­сті здій­сне­н­ня кон­тро­лю за схо­рон­ні­стю жи­тло­во­го фон­ду та ви­ко­на­н­ням за­бу­дов­ни­ка­ми до­го­во­рів на па­йо­ву участь, та мо­же при­зве­сти до збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті ви­пад­ків ша­храй­ства, а та­кож втра­ти мі­сце­ви­ми бю­дже­та­ми вла­сних над­хо­джень. Та­кож не взя­то до ува­ги, що БТІ в Укра­ї­ні про­во­дять те­хні­чну ін­вен­та­ри­за­цію не тіль­ки квар­тир та са­до­вих бу­дин­ків, а й об’єктів стра­те­гі­чно­го зна­че­н­ня (зокре­ма, атом­них та те­пло­вих еле­ктро­стан­цій, га­зо­схо­вищ, ка­ска­дів гі­дро­еле­ктро­стан­цій, об’єктів СБУ, Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри, Мі­ні­стер­ства вну­трі­шніх справ, слу­жби над­зви­чай­них си­ту­а­цій, Зброй­них Сил і Вну­трі­шніх військ то­що). Над­зви­чай­но не­без­пе­чною є та­кож втра­та одно­зна­чно­сті ви­мі­рів. Це при­зве­де до ко­ла­псу си­сте­ми успад­ку­ва­н­ня, ускла­днить вчи­не­н­ня правочинів із не­ру­хо­мі­стю, адже лю­ди бо­я­ти­му­ться ша­храй­ства, бо об’єктив­ної і від­по­від­аль­ної сто­ро­ни, якою ви­сту­пав пред­став­ник мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, у від­но­си­нах уже не бу­де. Тож мо­жна бу­де про­да­ва­ти одну й ту са­му квар­ти­ру де­кіль­ка ра­зів, про­да­ти бу­ди­нок, який на­справ­ді вже зне­се­но або за­мість ньо­го збу­до­ва­но ін­ший. Окрім того, не­ви­рі­ше­ни­ми за­ли­ша­ю­ться пи­та­н­ня що­до: - ви­яв­ле­н­ня фа­ктів са­мо­чин­но­го бу­дів­ни­цтва; - ці­но­утво­ре­н­ня у сфе­рі те­хні­чної ін­вен­та­ри­за­ції; - пе­ре­да­чі ма­те­рі­а­лів те­хні­чної ін­вен­та­ри­за­ції від ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня до ар­хі­ву ор­га­ну дер­жав­ної ре­є­стра­ції;

- до­пу­ску при­ва­тних стру­ктур для про­ве­де­н­ня ро­біт з те­хні­чної ін­вен­та­ри­за­ції на та­кі об’єкти не­ру­хо­мо­го май­на, як атом­ні стан­ції, те­пло -, гі­дро­еле­ктро­стан­ції, вій­сько­ві ча­сти­ни, бом­бо­схо­ви­ща, об’єкти Мі­ні­стер­ства над­зви­чай­них си­ту­а­цій, слід­чі ізо­ля­то­ри то­що.

Ці та ін­ші ва­жли­ві пи­та­н­ня у сфе­рі те­хні­чної ін­вен­та­ри­за­ції, посвідчення угод та ре­є­стра­ції прав на не­ру­хо­мість і по­шук мо­жли­вих шля­хів їх ви­рі­ше­н­ня ста­ли пре­дме­том де­таль­но­го обго­во­ре­н­ня упов­но­ва­же­них пред­став­ни­ків Ін­сти­ту­ту та Укра­їн­ської асо­ці­а­ції бю­ро те­хні­чної ін­вен­та­ри­за­ції

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.