Про очи­ще­н­ня вла­ди

Pravoviy tyzhden - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Що­до рі­ше­н­ня ХІІ по­за­чер­го­во­го з’їзду суд­дів Укра­ї­ни та звер­не­н­ня суд­дів­ських ко­ле­кти­вів про на­прав­ле­н­ня до КСУ подання що­до кон­сти­ту­цій­но­сті За­ко­ну «Про очи­ще­н­ня вла­ди».

17 ли­сто­па­да 2014 р. на за­сі­дан­ні Пле­ну­му Вер­хов­но­го Су­ду Укра­ї­ни бу­ло роз­гля­ну­то пи­та­н­ня що­до рі­ше­н­ня ХІІ по­за­чер­го­во­го з’їзду суд­дів Укра­ї­ни та звер­не­н­ня суд­дів­ських ко­ле­кти­вів про на­прав­ле­н­ня до Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду Укра­ї­ни кон­сти­ту­цій­но­го подання що­до від­по­від­но­сті Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни п. 6 ч. 1, п. 2 ч. 2, п. 13 ч. 2, ч. 3 ст. 3 За­ко­ну Укра­ї­ни від 16 ве­ре­сня 2014 р. №1682-VII «Про очи­ще­н­ня вла­ди».

На по­ча­тку з до­по­від­дю ви­сту­пив го­ло­ва Вер­хов­но­го Су­ду Укра­ї­ни Яро­слав Романюк, який за­зна­чив, що підтримує по­зи­цію що­до не­об­хі­дно­сті кон­сти­ту­цій­но­го подання, а та­кож про­ве­де­н­ня ро­бо­ти що­до іні­ці­ю­ва­н­ня змін до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про очи­ще­н­ня вла­ди».

За­га­лом на Пле­ну­мі Вер­хов­но­го Су­ду Укра­ї­ни бу­ли при­су­тні 43 суд­ді Вер­хов­но­го Су­ду Укра­ї­ни. При обго­во­рен­ні при­су­тні­ми ви­слов­ле­но дум­ку що­до не­при­пу­сти­мо­сті по­ру­ше­н­ня прин­ци­пу ін­ди­ві­ду­аль­ної від­по­від­аль­но­сті суд­дів, не­д­опу­ще­н­ня по­ру­ше­н­ня не­за­ле­жно­сті суд­дів та впли­ву на су­до­ву гіл­ку вла­ди.

На Пле­ну­мі бу­ло за­чи­та­но звер­не­н­ня мі­ні­стра юсти­ції Укра­ї­ни Пав­ла Пе­трен­ка що­до ви­зна­че­н­ня За­ко­ном «Про очи­ще­н­ня вла­ди» пра­во­вих та ор­га­ні­за­цій­них за­сад про­ве­де­н­ня лю­стра­ції в Укра­ї­ні з ме­тою від­нов­ле­н­ня до­ві­ри до су­до­вої вла­ди, ре­а­лі­за­ції прин­ци­пу вер­хо­вен­ства пра­ва, кон­сти­ту­цій­них прав і свобод лю­ди­ни в Укра­ї­ні.

Ви­сту­пи­ли чле­ни Гро­мад­ської ра­ди з пи­тань лю­стра­ції при Мі­ні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни: Карл Волох, Єгор Со­бо­лєв та Дми­тро Гнап, які на­го­ло­си­ли на не­при­пу­сти­мо­сті бло­ку­ва­н­ня про­це­ду­ри лю­стра­ції, за­зна­чив­ши, що не­за­ле­жність су­до­вої вла­ди не озна­чає її не­за­ле­жність від за­ко­нів, а нор­ми За­ко­ну від­по­від­а­ють ви­мо­гам Кон­сти- ту­ції що­до під­став та до­три­ма­н­ня кон­сти­ту­цій­ної про­це­ду­ри звіль­не­н­ня суд­дів.

На Пле­ну­мі та­кож ви­сту­пи­ла ди­ре­ктор Де­пар­та­мен­ту з пи­тань лю­стра­ції при Мі­ні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни Те­тя­на Ко­за­чен­ко (на фо­то) з пра­во­вим об´рун­ту­ва­н­ням від­по­від­но­сті Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни за­зна­че­них норм За­ко­ну «Про очи­ще­н­ня вла­ди», за­кон­но­сті під­став та не­об­хі­дно­сті ре­а­лі­за­ції За­ко­ну, прийня­то­го Вер­хов­ною Ра­дою та під­пи­са­но­го Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни.

По за­ува­жен­ню суд­ді Іва­на Ши­цько­го на обго­во­ре­н­ня та го­ло­су­ва­н­ня бу­ло по­став­ле­но пи­та­н­ня що­до пра­во­мір­но­сті прийня­т­тя уча­сті з пра­вом го­ло­су трьох суд­дів ВСУ, які від­по­від­но до ч. 4. ст. 102 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про су­до­устрій і ста­тус суд­дів» не мо­жуть ви­ко­ну­ва­ти свої пов­но­ва­же­н­ня зі здій­сне­н­ня пра­во­су­д­дя з на­сту­пно­го дня пі­сля до­ся­гне­н­ня ни­ми 65 ро­ків. За ре­зуль­та­та­ми го­ло­су­ва­н­ня суд­ді прийня­ли рі­ше­н­ня про пра­во та­ких суд­дів бра­ти участь у го­ло­су­ван­ні.

Що­до звер­не­н­ня з кон­сти­ту­цій­ним по­да­н­ням до Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду Укра­ї­ни що­до не­від­по­від­но­сті Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни За­ко­ну «Про очи­ще­н­ня вла­ди» в ча­сти­ні звіль­не­н­ня суд­дів, «за» про­го­ло­су­ва­ли 23 суд­ді ВСУ, «про­ти» – 19 суд­дів, 1 су­д­дя утри­мав­ся

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.