Ар­бі­тра­жна уго­да: ба­зо­ві прин­ци­пи і су­ча­сні тен­ден­ції

Pravoviy tyzhden - - ЮРИДИЧНИЙ ФОРУМ -

13 ли­сто­па­да 2014 р. в при­мі­щен­ні Тор­го­во-про­ми­сло­вої па­ла­ти Укра­ї­ни від­бу­ли­ся II Між­на­ро­дні ар­бі­тра­жні чи­та­н­ня, при­свя­че­ні пам’яті фун­да­то­ра Між­на­ро­дно­го ко­мер­цій­но­го ар­бі­тра­жно­го су­ду та Мор­ської ар­бі­тра­жної ко­мі­сії в Укра­ї­ні, ака­де­мі­ка Іго­ря Гав­ри­ло­ви­ча По­бір­чен­ка. Як за­зна­чив у ві­таль­но­му сло­ві ке­рів­ник цих уста­нов Ми­ко­ла Селівон, цо­го­рі­чні Чи­та­н­ня зі­бра­ли як на­у­ков­ців, так і пра­кти­ку­ю­чих юри­стів, се­ред яких пред­став­ни­ки по­стій­но ді­ю­чих між­на­ро­дних уста­нов з ба­га­тьох кра­їн Європи, ви­щих спе­ці­а­лі­зо­ва­них су­дів, про­від­них юри­ди­чних фірм та юри­ди­чних служб суб'єктів під­при­єм­ни­цтва, що здій­сню­ють зов­ні­шньо­еко­но­мі­чну ді­яль­ність. Пан Селівон по­дя­ку­вав усім при­су­тнім за ува­гу та ба­жа­н­ня до­кла­сти зу­силь до вдо­ско­на­ле­н­ня між­на­ро­дно­го ар­бі­тра­жу, а та­кож по­ба­жав плі­дної ро­бо­ти

Основ­ні пи­та­н­ня, що ви­но­си­ли­ся на обго­во­ре­н­ня, бу­ли зу­мов­ле­ні те­мою цьо­го­рі­чних Чи­тань – «Ар­бі­тра­жна уго­да: ба­зо­ві прин­ци­пи і су­ча­сні тен­ден­ції» – і сто­су­ва­ли­ся осо­бли­во­стей ар­бі­тра­жних угод, зокре­ма їх кла­си­фі­ка­ції, укла­де­н­ня, тер­мі­ну дії та ви­ко­на­н­ня, про­блем тлу­ма­че­н­ня та­ких угод і по­зи­цій дер­жав­них су­дів з цьо­го при­во­ду, ар­бі­тра­біль­но­сті спо­рів та зна­че­н­ня ар­бі­тра­жних угод для оскар­же­н­ня рі­шень між­на­ро­дних ко­мер­цій­них ар­бі­тра­жів за за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни.

Кон­стру­ктив­ний діа­лог пра­кти­ків, пред­став­ни­ків су­до­вої си­сте­ми і на­у­ков­ців з ура­ху­ва­н­ням про­по­зи­цій уча­сни­ків Чи­тань, пе­ре­ко­на­ний пре­зи­дент Тор­го­во-про­ми­сло­вої па­ла­ти Укра­ї­ни Ген­на­дій Чи­жи­ков, спри­яє ви­рі­шен­ню на­галь­них те­о­ре­ти­чних, пра­кти­чних пи­тань пра­ва і пра­кти­ки су­ча­сно­го між­на­ро­дно­го ар­бі­тра­жу в Укра­ї­ні й за кор­до­ном. За йо­го сло­ва­ми, тема ни­ні­шньо­го обго­во­ре­н­ня є осо­бли­во акту­аль­ною для бі­зне­су і роз­ви­тку еко­но­мі­ки кра­ї­ни. Біль­ше того, під­кре­слив пре­зи­дент ТПП, об’єктив­ний та опе­ра­тив­ний роз­гляд спо­рів між уча­сни­ка­ми зов­ні­шньо­еко­но­мі­чних кон­тра­ктів, а го­лов­не – впев­не­ність ко­жно­го під­при­єм­ця в то­му, що йо­го по­ру­ше­ні пра­ва бу- дуть за­хи­ще­ні, ма­ють ду­же ва­жли­ве зна­че­н­ня для Укра­ї­ни з то­чки зо­ру за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій та імі­джу.

За­сту­пник го­ло­ви Між­на­ро­дно­го ар­бі­тра­жно­го су­ду при ТПП Укра­ї­ни Те­тя­на Захарченко у сво­є­му ви­сту­пі від­зна­чи­ла по­зи­тив­ну роль у роз­ви­тку су­до­вої пра­кти­ки по­ста­но­ви Пле­ну­му ВГСУ №18 від 26.12.2011 р., в якій йде­ться про те, що тре­тей­ська уго­да про пе­ре­да­чу спо­ру на роз­гляд тре­тей­сько­го су­ду не є від­мо­вою від пра­ва на звер­не­н­ня до су­ду – це ли­ше один зі спосо­бів ре­а­лі­за­ції пра­ва на за­хист по­ру­ше­них прав.

Свої дум­ки що­до те­ма­ти­ки за­хо­ду ви­сло­ви­ли пред­став­ни­ки суд­дів­ської спіль­но­ти. Як на­го­ло­сив у сво­є­му ви­сту­пі го­ло­ва Ви­що­го го­спо­дар­сько­го су­ду Укра­ї­ни Бо­г­дан Львов, в осно­ві роз­ви­тку будь-яко­го ци­ві­лі­зо­ва­но­го су­спіль­ства ле­жать ва­жли­ві дві ре­чі – здо­ро­ва кон­ку­рен­ція і спра­ве­дли­вий суд. При цьо­му фор­му ви­рі­ше­н­ня кон­флі­кту між під­при­єм­ця­ми має ви­зна­ча­ти не дер­жа­ва, а са­мі уча­сни­ки спо­ру, які мо­жуть оби­ра­ти най­більш ефе­ктив­ний, спра­ве­дли­вий і, мо­жли­во, еко­ном­ний спо­сіб. «Спо­ді­ва­юсь, що цей за­хід спри­я­ти­ме роз­ви­тку по­за­су­до­вих про­це­дур і ар­бі­тра­жу», – за­зна­чив го­ло­ва ВГСУ.

У сво­є­му ви­сту­пі за­сту­пник го­ло­ви Ви­що­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го су­ду Укра­ї­ни з роз­гля­ду ци­віль­них і кри­мі­наль­них справ Ма­ри­на Чер­вин­ська звер­ну­ла ува­гу на ва­жли­ве зна­че­н­ня уза­галь­не­н­ня су­до­вої пра­кти­ки у ци­віль­них спра­вах, пов’яза­них з оспо­ре­н­ням і ви­ко­на­н­ням ар­бі­тра­жних рі­шень МКАС при ТПП Укра­ї­ни. На­ра­зі, за­зна­чи­ла до­по­від­ач, у ВССУ ве­де­ться ро­бо­та над від­по­від­ним уза­галь­не­н­ням су­до­вої пра­кти­ки, що, без­пе­ре­чно, спри­я­ти­ме ви­рі­шен­ню про­блем­них пи­тань у цій сфе­рі. Однак уже зараз мо­жна зро­би­ти пев­ні ви­снов­ки, один з яких – не­від­по­від­ність чин­но­го ци­віль­но­го про­це­су­аль­но­го за­ко­но­дав­ства по­тре­бам пра­кти­ки. На­ра­зі про­ва­дже­н­ня у спра­вах про оскар­же­н­ня рі­шень тре­тей­ських су­дів та про­ва­дже­н­ня у спра­вах про оспо­ре­н­ня рі­шень між­на­ро­дно­го ко­мер­цій­но­го ар­бі­тра­жу, якщо мі­сце ар­бі­тра­жу зна­хо­ди­ться на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, а та­кож про ви­да­чу ви­ко­нав­чих ли­стів на при­му­со­ве ви­ко­на­н­ня рі­шень цих тре­тей­ських уста­нов вре­гу­льо­ву­є­ться роз­ді­лом VII1 ЦПК Укра­ї­ни. При цьо­му не вра­хо­ва­но, що вну­трі­шні тре­тей­ські су­ди і мі­жна­ро­дний ко­мер­цій­ний ар­бі­траж ма­ють ко­жен свою спе­ці­аль­ну за­ко­но­дав­чу ба­зу ство­ре­н­ня та ді­яль­но­сті. Від­мін­ність існує та­кож у про­це­ду­рі й під­ста­вах ска­су­ва­н­ня рі­шень МКАС та тре­тей­ських су­дів, що­до ко­ла уча­сни­ків ци­віль­но­го про­це­су у спра­вах про оскар­же­н­ня рі­ше­н­ня тре­тей­сько­го су­ду та оспо­ре­н­ня рі­ше­н­ня між­на­ро­дно­го ко­мер­цій­но­го ар­бі­тра­жу то­що. Звід­си – по­мил­ки при обран­ні юрис­ди­кцій­но­го ор­га­ну оскар­же­н­ня/оспо­ре­н­ня, ви­зна­чен­ні під­су­дно­сті, ви­рі­шен­ні пи­та­н­ня що­до на­яв­но­сті під­став для ска­су­ва­н­ня рі­шень МКАС та вну­трі­шніх тре­тей­ських су­дів. «Не тіль­ки сто­ро­нам, а й су­дам пер­шої та апе­ля­цій­ної ін­стан­цій до­сить скла­дно роз­ме­жу­ва­ти нор­ми, які сто­су­ю­ться тре­тей­сько­го су­ду, а які МКАС», – на­го­ло­си­ла па­ні Чер­вин­ська.

По­ру­шу­ю­чи пи­та­н­ня про юрис­ди­кцій­ність та під­су­дність роз­гля­ду справ про оспо­ре­н­ня рі­шень МКАС, Ма­ри- на Чер­вин­ська на­ве­ла ар­гу­мен­ти на ко­ристь роз­гля­ду та­ких справ са­ме су­да­ми ци­віль­ної юрис­ди­кції, а та­кож на ко­ристь від­нов­ле­н­ня пра­кти­ки роз­гля­ду та­ких справ су­да­ми апе­ля­цій­ної та ка­са­цій­ної ін­стан­цій. Це від­по­від­а­ло б за­галь­но­єв­ро­пей­ським стан­дар­там у ча­сти­ні ви­зна­че­н­ня під­су­дно­сті та до­три­ма­н­ня прин­ци­пів пра­во­вої еко­но­мії та ро­зум­но­сті стро­ків роз­гля­ду справ.

Во­дно­час па­ні Чер­вин­ська від­зна­чи­ла ва­го­мий вне­сок Між­на­ро­дно­го ко­мер­цій­но­го ар­бі­тра­жно­го су­ду в роз­ви­ток пра­во­во­го ста­ту­су дер­жа­ви: «Ва­ша ді­яль­ність – яскра­вий при­клад того, як мо­жуть роз­гля­да­ти­ся спра­ви в не­дер­жав­них су­дах. Оскіль­ки на­ван­та­же­н­ня на суд­дів, зокре­ма й ВССУ, над­зви­чай­но ве­ли­ке. Так, су­д­дя Ци­віль­ної па­ла­ти ВССУ роз­гля­дає 139 справ на мі­сяць. Та­ко­го бу­ти не по­вин­но, адже ка­са­ція – це осо­бли­ва ін­стан­ція, яка не має втре­тє пе­ре­гля­да­ти спра­ву. Але на­ра­зі філь­трів для до­пу­ску скарг до су­ду ка­са­цій­ної ін­стан­ції за­ко­но­дав­ством не пе­ред­ба­че­но».

Актив­ну участь в обго­во­рен­ні ви­сту­пів взя­ли пред­став­ни­ки юри­ди­чних фірм, на­у­ков­ці та між­на­ро­дні екс­пер­ти, які звер­ну­ли ува­гу на низ­ку про­блем­них пи­тань, пов’яза­них з ар­бі­тра­жни­ми уго­да­ми.

За ре­зуль­та­та­ми ви­сту­пів та обго­во­рень бу­ло ухва­ле­но Ре­зо­лю­цію II Між­на­ро­дних ар­бі­тра­жних чи­тань, при­свя­че­них пам’яті ака­де­мі­ка І. Г. По­бір­чен­ка, із за­галь­ни­ми ре­ко­мен­да­ці­я­ми що­до по­кра­ще­н­ня пра­во­за­сто­сов­ної пра­кти­ки та кон­кре­тни­ми про­по­зи­ці­я­ми що­до удо­ско­на­ле­н­ня чин­но­го за­ко­но­дав­ства

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.