За­пу­сти­ла но­вий кор­по­ра­тив­ний сайт

Pravoviy tyzhden - - ЮРИДИЧНИЙ ФОРУМ -

Юри­ди­чна ком­па­нія PROXIMA за­пу­сти­ла но­вий кор­по­ра­тив­ний сайт www.proxima.ua. Сайт зро­бле­ний на осно­ві но­ві­тніх те­хно­ло­гі­чних роз­ро­бок. Клі­єн­ти та по­тен­цій­ні клі­єн­ти PROXIMA отри­ма­ють до­ступ до пов­но­цін­ної вер­сії сай­ту з комп’юте­ра, план­ше­та або смар­тфо­на.

На сай­ті при­су­тня уся не­об­хі­дна ін­фор­ма­ція про ком­па­нію PROXIMA, а са­ме пра­кти­ки, га­лу­зі, прес-центр з пу­блі­ка­ці­я­ми спів­ро­бі­тни­ків, но­ви­ни ком­па­нії, да­ні спів­ро­бі­тни­ків, член­ство в асо­ці­а­ці­ях, пе­ре­лік клі­єн­тів та ба­га­то ін­шо­го.

Пі­зні­ше на сайт бу­дуть до­бав­ле­ні мов­ні вер­сії, а са­ме укра­ї­но­мов­на та ан­гло­мов­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.