Пра­кти­чні шля­хи по­си­ле­н­ня кри­мі­наль­но­го пе­ре­слі­ду­ва­н­ня осіб, при­че­тних до тор­гів­лі лю­дьми

Pravoviy tyzhden - - ЮРИДИЧНИЙ ФОРУМ -

За­хід ор­га­ні­зо­ва­но Ко­ор­ди­на­то­ром про­е­ктів ОБСЄ в Укра­ї­ні в рам­ках ре­а­лі­за­ції про­е­кту ОБСЄ «Під­трим­ка бо­роть­би з тор­гів­лею лю­дьми та кі­бер­зло­чин­ні­стю в Укра­ї­ні» у спів­пра­ці з Ви­щим спе­ці­а­лі­зо­ва­ним су­дом Укра­ї­ни з роз­гля­ду ци­віль­них і кри­мі­наль­них справ, Мі­ні­стер­ством вну­трі­шніх справ, Ге­не­раль­ною про­ку­ра­ту­рою Укра­ї­ни, а та­кож Мі­ні­стер­ством со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки, Між­на­ро­дною ор­га­ні­за­ці­єю з мі­гра­ції та Між­на­ро­дною ор­га­ні­за­ці­єю пра­ці.

Одним із основ­них на­пря­мів ро­бо­ти Ко­ор­ди­на­то­ра про­е­ктів ОБСЄ в Укра­ї­ні є на­да­н­ня під­трим­ки ор­га­нам вла­ди Укра­ї­ни у ви­ко­нан­ні між­на­ро­дних зо­бов’язань у сфе­рі про­ти­дії тор­гів­лі лю­дьми та за­хи­сту прав по­тер­пі­лих. Про­тя­гом остан­ніх ро­ків бу­ло ре­а­лі­зо­ва­но низ­ку про­е­ктів, спря­мо­ва­них на бо­роть­бу з тор­гів­лею лю­дьми, в рам­ках яких, зокре­ма, роз­ро­бле­но й прийня­то За­кон Укра­ї­ни «Про про­ти­дію тор­гів­лі лю­дьми» та підза­кон­ні нор­ма­тив­ні акти, апро­бо­ва­но На­ціо­наль­ний ме­ха­нізм вза­є­мо­дії суб’єктів, які здій­сню­ють за­хо­ди у цій сфе­рі. У двох пі­ло­тних ре­гіо­нах Укра­ї­ни про­ве­де­но на­вча­н­ня фа­хів­ців пра­во­охо­рон­них ор­га­нів що­до їх ро­лі у про­ти­дії тор­гів­лі лю­дьми. У спів­пра­ці з Ака­де­мі­єю суд­дів Укра­ї­ни бу­ло ви­да­но від­по­від­ний на­вчаль­ний по­сі­бник для суд­дів та про­ку­ро­рів.

Ни­ні­шній за­хід зі­брав ке­рів­ни­ків від­по­від­них обла­сних під­роз­ді­лів бо­роть­би з тор­гів­лею лю­дьми МВС Укра­ї­ни, пред­став­ни­ків су­до­вих уста­нов, про­ку­ра­ту­ри й слід­чих під­роз­ді­лів обла­сно­го рів­ня МВС Укра­ї­ни, ін­ших ор­га­нів вла­ди та між­на­ро­дних екс­пер­тів.

Упро­довж двох днів ро­бо­ти кон­фе­рен­ції уча­сни­ки озна­йо­ми­ли­ся з по­зи­тив­ною пра­кти­кою кри­мі­наль­но­го пе­ре­слі­ду­ва­н­ня тор­гів­лі лю­дьми в дер­жа­вах – уча­сни­цях ОБСЄ, обго­во­ри­ли ско­ор­ди­но­ва­ні під­хо­ди до ви­зна­че­н­ня по­ка­ра­н­ня за та­кі зло­чи­ни, осо­бли­во­сті роз­слі­ду­ва­н­ня і пе­ре­слі­ду­ва­н­ня ви­пад­ків тор­гів­лі лю­дьми від­по­від­но до но­во­го Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни. Екс­пер­ти з Фін­лян­дії, Мол­до­ви, Ні­дер­лан­дів, Ве­ли­ко­бри­та­нії та Ізра­ї­лю по­ді­ли­ли­ся сво­їм до­сві­дом ро­бо­ти в рі­зних аспе­ктах за­по­бі­га­н­ня цьо­го яви­ща.

Бу­ло пре­зен­то­ва­но «На­вчаль­но-ме­то­ди­чний до­від­ник ОБСЄ з про­ти­дії тор­гів­лі лю­дьми для по­лі­ції: на що вар­то звер­ну­ти ува­гу в кон­текс­ті си­ту­а­ції в Укра­ї­ні», а та­кож пу­блі­ка­цію ро­бо­ти на те­му «Тор­гів­ля лю­дьми з ме­тою ви­лу­че­н­ня ор­га­нів в ре­гіо­ні ОБСЄ: ана­ліз та ре­ко­мен­да­ції».

Су­д­дя ВССУ Ва­лен­ти­на Ор­лян­ська у сво­їй до­по­віді зу­пи­ни­ла­ся на пи­та­н­нях су­до­вої пра­кти­ки у спра­вах про тор­гів­лю лю­дьми. Як свід­чать ста­ти­сти­чні да­ні, впро­довж остан­ніх ро­ків спо­сте­рі­га­є­ться тен­ден­ція до змен­ше­н­ня справ ці­єї ка­те­го­рії, які над­хо­дять до су­ду для роз­гля­ду. Так, у 2013 р. бу­ло 138 та­ких кри­мі­наль­них справ, то­ді як у 2012 р. – 200. Від за­галь­ної кіль­ко­сті кри­мі­наль­них справ, які роз­слі­ду­ю­ться і на­прав­ля­ю­ться до су­ду, це ста­но­вить 0,1%.

Упро­довж 2013 р., по­ві­до­ми­ла су­д­дя, роз­гля­ну­то 91 спра­ву, а у 2012 р. – 122 спра­ви, з яких із ви­не­се­н­ням ви­ро­ку – 64, у 2 спра­вах за­кри­то про­ва­дже­н­ня. При­бли­зно у 50% від за­галь­ної кіль­ко­сті справ при­зна­че­но по­ка­ра­н­ня у ви­ді по­збав­ле­н­ня во­лі, де­які з них – з ви­про­бу­валь­ним стро­ком. Ча­сти­на справ роз­гля­да­ла­ся ще за КПК 1960 р., а то­му бу­ла мо­жли­вість по­вер­та­ти їх на до­да­тко­ве роз­слі­ду­ва­н­ня. З ці­єї за­галь­ної кіль­ко­сті 21 спра­ву бу­ло по­вер­ну­то на до­да­тко­ве роз­слі­ду­ва­н­ня.

«У су­ча­сно­му сві­ті тор­гів­ля лю­дьми є одним з най­більш ци­ні­чних та ма­со­вих по­ру­шень прав і свобод лю­ди­ни. Це га­не­бне яви­ще за при­бу­тко­ві­стю по­сі­дає дру­ге мі­сце пі­сля тор­гів­лі збро­єю. Однак у су­до­вій пра­кти­ці фа­кти­чно від­су­тні спра­ви, в яких бу­ли би при­тя­гну­ті до від­по­від­аль­но­сті осо­би за від­ми­ва­н­ня до­хо­дів, одер­жа­них зло­чин­ним шля­хом», – за­зна­чи­ла до­по­від­ач. Во­на та­кож звер­ну­ла ува­гу на те, що су­ди не зав­жди мо­ти­ву­ють своє рі­ше­н­ня про не­за­сто­су­ва­н­ня до­да­тко­во­го по­ка­ра­н­ня у ви­ді кон­фі­ска­ції май­на.

Ва­лен­ти­на Ор­лян­ська під­кре­сли­ла ва­жли­вість пра­виль­но­го ро­зу­мі­н­ня й ква­лі­фі­ка­ції зло­чи­нів, пов’яза­них з тор­гів­лею лю­дьми, а та­кож зу­пи­ни­ла­ся на нор­мах но­во­го КПК Укра­ї­ни, що сто­су­ю­ться стро­ків роз­гля­ду кри­мі­наль­них справ за­зна­че­ної ка­те­го­рії. Так, якщо ра­ні­ше на по­пе­ре­днє слу­ха­н­ня пе­ре­дба­ча­ло­ся 10 днів, 20 днів – що­до осо­бли­во скла­дних справ і 2 мі­ся­ці – за­га­лом на роз­гляд, то ни­ні­шнім за­ко­но­дав­ством за­крі­пле­но по­ло­же­н­ня, від­по- від­но до яко­го спра­ва має бу­ти ро­з­гля­ну­та в ро­зум­ні стро­ки. На дум­ку суд­ді, та­кі змі­ни є ви­прав­да­ни­ми, адже ча­сто роз­гляд справ за­тя­гу­вав­ся че­рез не­на­ле­жну яв­ку уча­сни­ків про­це­су, свід­ків та ін­ші об’єктивні при­чи­ни. При цьо­му ва­жли­вим у но­во­му КПК є та­кож по­ло­же­н­ня що­до без­по­се­ре­дньо­го до­слі­дже­н­ня су­дом усіх до­ка­зів і ви­не­се­н­ня оста­то­чно­го рі­ше­н­ня, ´рун­ту­ю­чись ли­ше на тих до­ка­зах, які він до­слі­джу­вав у су­до­во­му за­сі­дан­ні.

Во­дно­час, на дум­ку суд­ді ВССУ, спра­ви ці­єї ка­те­го­рії слід роз­гля­да­ти у за­кри­то­му су­до­во­му за­сі­дан­ні, при­найм­ні під час до­пи­ту по­тер­пі­ло­го, як це від­бу­ва­є­ться в ін­ших кра­ї­нах, зокре­ма в Ізра­ї­лі.

Ана­лі­зу­ю­чи пра­кти­ку роз­гля­ду справ, пов’яза­них із тор­гів­лею лю­дьми, Ва­лен­ти­на Ор­лян­ська по­ін­фор­му­ва­ла, що у ВССУ бу­ло про­ве­де­но від­по­від­не уза­галь­не­н­ня за 2012 р. та пер­ше пів­річ­чя 2013 р.. На­ра­зі за­вер­шу­є­ться під­го­тов­ка уза­галь­не­н­ня су­до­вої пра­кти­ки в ці­ло­му за 2013 р. та пер­ше пів­річ­чя 2014 р., яке пі­сля за­твер­дже­н­ня пле­ну­мом ВССУ бу­де роз­мі­ще­но на офі­цій­но­му веб-сай­ті та ро­зі­сла­но су­дам для ви­ко­ри­ста­н­ня у пра­кти­чній ро­бо­ті. Крім того, бу­де обго­во­ре­но мо­жли­вість прийня­т­тя від­по­від­ної по­ста­но­ви пле­ну­му. Ви­вче­н­ням про­блем­них пи­тань у цій сфе­рі та на­пра­цю­ва­н­ням ре­ко­мен­да­цій для їх ви­рі­ше­н­ня, за­ува­жи­ла су­д­дя ВССУ, за­йма­є­ться та­кож її ко­ле­га Во­ло­ди­мир Бри­тан­чук.

Во­дно­час, пе­ре­ко­на­на до­по­від­ач, для до­ся­гне­н­ня по­зи­тив­них ре­зуль­та­тів слід за­без­пе­чи­ти ком­пле­ксний під­хід, у то­му чи­слі й ді­є­ві за­хо­ди з про­фі­ла­кти­ки, за­по­бі­га­н­ня зло­чи­нів та­кої ка­те­го­рії, на­при­клад пу­блі­ка­ції в за­со­бах ма­со­вої ін­фор­ма­ції, про­ве­де­н­ня пра­ців­ни­ка­ми від­по­від­них ор­га­нів ле­кцій, бе­сід з учня­ми та сту­ден­та­ми на­вчаль­них за­кла­дів то­що

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.