Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà¿íè

Pravoviy tyzhden - - #45-52 (431-438) | 23 ÃÐÓÄÍŸ 2014 Ð. -

Ñïðàâà ïðî âèçíàííÿ ïðèëþäíèõ òîðã³â ³ç ðåàë³çàö³¿ àðåøòîâàíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà íåä³éñíèìè.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.