Ïîïåðåäí³é âèñíîâîê Âåíåö³àíñüêî¿ êîì³ñ³¿

Pravoviy tyzhden - - #45-52 (431-438) | 23 ÃÐÓÄÍŸ 2014 Ð. -

Ùîäî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî î÷èùåííÿ âëàäè» (Çàêîí «Ïðî ëþñòðàö³þ»).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.