Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà¿íè

Pravoviy tyzhden - - #45-52 (431-438) | 23 ÃÐÓÄÍŸ 2014 Ð. -

Ñïðàâà ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ øëÿõîì çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà çàñòàâëåíå ìàéíî.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.