ГАРНА ІДЕЯ – ЦЕ ТЕЖ СТАРТОВИЙ КАПІТАЛ. А КРИЗА –

Якщо по­чи­на­ти бі­знес з ори­гі­наль­ної ідеї, то він має усі шан­си ста­ти успі­шним. Це го­лов­не, що по­трі­бно зна­ти тим, хто має ам­бі­ції бі­зне­сме­на. Але ін­ве­сто­ри, які бу­дуть фі­нан­су­ва­ти ваш про­ект, бу­дуть при­скі­пли­ви­ми кри­ти­ка­ми усіх ва­ших ідей, то­му по­трі­бен р

RIA (Vinnytsya) - - ПЕРША СТОРІНКА - Ка­те­ри­на ГУФЕЛЬД, (096)5976313

«Из гря­зи в кня­зи» — це мрія май­же ко­жно­го укра­їн­ця. Пра­цю­ю­чи на «дя­дю», ба­гат­ства не за­ро­биш. А за­сну­ва­ти вла­сний бі­знес за­ва­жає від­су­тність стар­то­во­го ка­пі­та­лу. Але екс­пер­ти ка­жуть: на­дія є — у тих, хто не бо­ї­ться ду­ма­ти вла­сною го­ло­вою.

— На від­мі­ну від по­ча­тку дев’яно­стих, ко­ли увесь бі­знес був но­вим, за­раз на рин­ку є все, — ка­же вла­сник агентства не­ру­хо­мо­сті Олег Сту­кан. — То­му не по­трі­бно ро­би­ти ко­пію з яки­хось успі­шних про­е­ктів, а вдо­ско­на­лю­ва­ти по­слу­ги, про­по­ну­ва­ти но­ві сер­ві­си.

На дум­ку екс­пер­тів, по­слу­ги по­вин­ні вдо­ско­на­лю­ва­ти­ся і транс­фор­му­ва­ти­ся у но­ві ви­ди по­слуг. Гарна і дея мо­же бу­ти від­по­від­ною до мі­сце­во­сті, де її про­су­ва­ють. На­при­клад, у се­лі ви­ро­бля­ють якийсь сорт ков­ба­си за тра­ди­цій­ним ре­це­птом. Мо­жна ро­би­ти ту са­му ков­ба­су, але з ці­ка­вою ре­кла­мою та в ори­гі­наль­но­му ви­гля­ді во­на бу­де екс­клю­зив­ним то­ва­ром.

— Пер­ши­ми ва­ши­ми ін­ве­сти­ці­я­ми мо­жуть бу­ти ли­ше час та пра­ця, — ка­же керівник мар­ке­тин­го­вої ком­па­нії Сер­гій Молдаховський. — ª яскра­вий при­клад, ко­ли мо­ло­ді сту­ден­тик о мп’ ютер­ни­ки о р г а н і з у в а л и ком­па­нію, яка за­раз про­по­нує най­кра­щий софт в Укра­ї­ні. І по­чи­на­ли во­ни з вкла­де­н­ня тіль­ки сво­єї пра­ці. Те­пер у них офіс у Ки­є­ві, біль­ший за сто­ли­чні офі­си Google та Ян­декс.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.