Що остан­нім ча­сом вас схви­лю­ва­ло най­біль­ше?

RIA (Vinnytsya) - - АНАЛІТИКА -

Во­ло­ди­мир Мель­ни­чук (57), ди­ре­ктор ПВФ «Пра­ктик»:

— У Він­ни­цю при­во­зи­ли Пла­ща­ни­цю Пре­свя­тої Бо­го­ро­ди­ці. Ти­ся­чі лю­дей її зу­стрі­ча­ли. Це чу­до­во.

Олег Па­на­сюк (48), ди­ре­ктор «Зго­да»:

— Че­каю на Дні мо­ди. Вва­жаю, що це до­сить ці­ка­во. Тим біль­ше, що моя до­чка бе­ре участь як мо­ло­дий ди­зай­нер. Ба­жаю їй успі­ху.

Ін­на Бу­ряк (30), ди­ре­ктор ТА «Та­ріль»:

— Вра­зив ура­ган у США, що став справ­жньою ка­та­стро­фою. Че­рез це і ту­ри у Шта­ти втра­ти­ли свою по­пу­ляр­ність.

Оле­ксан­дра Бол­ма­нен­ко (22), ме­не­джер ма­га­зи­ну «Арт Стиль»:

— Най­ва­жли­ві­ша по­дія - ви­бо­ри. Чу­ла, що опо­зи­ція роз­по­ча­ла мі­тинг про­ти фаль­си­фі­ка­ції.

Те­тя­на Бой­ко (24), май­стри­ня-ди­зай­нер:

— Вра­зи­ла і нфор­ма­ція про сні­го­пад у Ки­таї, що став справ­жнім сти­хій­ним ли­хом. Спо­ді­ва­юсь, Укра­ї­ну та­ка за­ме­тіль обми­не.

Оле­на Ав­ра­мен­ко (35), ди­ре­ктор «Бе­ре­зіль»:

— Як і пе­ред­ба­ча­ло­ся, пі­сля ви­бо­рів по­ча­лось по­до­рож­ча­н­ня. Ось ці­ни на хліб збіль­ши­ли­ся. Це за­сму­чує. Чо­го че­ка­ти да­лі?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.