При­бе­ре­мо все ева­ку­а­то­ра­ми

RIA (Vinnytsya) - - АНАЛІТИКА -

— За до­ку­мен­та­ми, ця те­ри­то­рія на­зи­ва­є­ться «Южный гру­зо­вый двор стан­ции Вин­ни­ца»,— ка­же на­чаль­ник Жме­рин­ської ди­ре­кції за­лі­зни­чних пе­ре­ве­зень Ана­то­лій Лю­бі­лін. — Сю­ди пла­ну­є­ться пе­ре­орі­єн­ту­ва­ти ро­бо­ту за­лі­зни­ці, то­му ми хо­че­мо при­ве­сти цю те­ри­то­рію в по­ря­док. По­ки що нам до­ста­тньо цьо­го «п'ята­чка». Чи по­трі­бно бу­де звіль­ня­ти мі­сце і під рин­ком «Привокзальний-2», да­лі час по­ка­же.

Ко­ман­да «Бі­знес Про» ко­лись до­мо­ви­лась з мі­ськра­дою без ві­до­ма Укр­за­лі­зни­ці сто­сов­но то­го, щоб взя­ти в орен­ду цю зем­лю, а так як ми її не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли, зем­лю в орен­ду їм да­ли. Та ми не зна­ли, на­скіль­ки тут все роз­ро­слось, адже кіль­ка ро­ків тут сво­єю ді­яль­ні­стю не за­йма­ли­ся. Це зем­ля за­лі­зни­ці, на яку є пла­ни, а чи бу­де про­дов­жу­ва­тись орен­да з «Бі­знес Про» по пер­шо­му рин­ку — пи­та­н­ня від­кри­те.

Якщо ж лю­ди не по­ки­нуть те­ри­то­рію мир­ним шля­хом, за до­по­мо­гою Дер­жав­то­ін­спе­кції та ева­ку­а­то­рів всю те­хні­ку та кон­тей­не­ри, які тут зна­хо­дя­ться, ми при­бе­ре­мо.

За­раз лю­ди тор­гу­ють тут не­за­кон­но, тож ко­ли це все бу­де про­дов­жу­ва­тись, по­чне­мо скла­да­ти про­то­ко­ли та від­во­зи­ти лю­дей до в су­ду. І так бу­де ко­жен день, ко­му во­но тре­ба? Ще до­гра­ю­ться, що на Му­ні­ци­паль­но­му рин­ку мі­сця не до­че­ка­ю­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.