НАШ ЧИ­ТАЧ ПОБУВАВ НА КОНЦЕРТІ DEEP PURPLE

RIA (Vinnytsya) - - 20 ХВИЛИН - АН­НА ГУМЕНЮК, (093)9811000

Ща­слив­чик, який ви­грав у ро­зі­гра­ші від RIA два квитки на кон­церт ста­ро­жи­лів все­сві­тньо­го ро­ку Ми­ко­ла Ша­по­вал, від­ві­дав кон­церт у Ки­є­ві. Чо­ло­вік роз­по­від­ає, що уча­сни­ки гур­ту, хо­ча уже дав­но не юні хло­пці, але по сце­ні ска­ка­ли енер­гій­но.

— Я ду­же ща­сли­вий, що ви­па­ла та­ка пре­кра­сна на­го­да ві­дві­да­ти кон­церт ле­ген­дар­них ро­ке­рів «Deep Purple». Дя­кую га­зе­там RIA та «20 хви­лин» за та­ку уні­каль­ну мо­жли­вість. Че­сно ка­жу­чи, я ві­рив у свою пе­ре­мо­гу, то­му, на­пев­но, так і ста­ло­ся, — роз­по­від­ає Ми­ко­ла. — На кон- церт по­їхав із дру­гом. Ми ду­же до­бре від­по­чи­ли. На­віть не зва­жа­ю­чи на те, що кон­церт за­три­ма­ли на 40 хви­лин, очі­ку­ва­н­ня бу­ли то­го вар­ті. Зди­ву­ва­ло те, що лю­дей бу­ло не так ба­га­то. Адже за­дні се­кто­ри бу­ли віль­ні. Ми бу­ли пря­мо бі­ля сце­ни, змо­гли роз­ди­ви­ти­ся му­зи­кан­тів. Це був за­хід для до­ро­слих лю­дей. Юних по­ці­но­ву­ва­чів рок-му­зи­ки бу­ло ду­же ма­ло.

Ді­ду­сі хард-ро­ку «Deep Purple» по­ра­ду­ва­ли сво­їх фа­нів без­смер­тни­ми хі­та­ми. Їх на­зи­ва­ють жи­вою ле­ген­дою, гурт має ша­ле­ну сві­то­ву по­пу­ляр­ність та ви­зна­н­ня усіх ці­ни­те­лів рок-куль­ту­ри.

Ро­ке­ри енер­гій­но ска­ка­ли по сце­ні. Укра­їн­ські фа­ни ще дов­го бу­дуть зга­ду­ва­ти кон­церт ле­ген­дар­них «Deep Purple»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.