КОРИСНА ЇЖА ВДВІЧІ ДОРОЖЧА ВІД ШКІДЛИВОЇ

Сло­во Organic на ба­бу­си­них огір­ках з го­ро­ду не пи­шуть, але за про­ду­кта­ми, які він­ни­ча­ни вва­жа­ють на­ту­раль­ни­ми, во­ни йдуть на ба­зар, а не у су­пер­мар­кет. На­справ­ді, сло­во Organic на ети­ке­тках де­яких про­ду­ктів зна­чить — ви­ро­бле­ний без за­сто­су­ва­н­ня хі­мії

RIA (Vinnytsya) - - 20 ХВИЛИН - ІН­ГА КУЦ, (068)1106323

Варт ість про­ду­ктів та на­по­їв з по­мі­ткою Organic на ети­ке­тках у ма­га­зи­нах на­ба­га­то ви­ща за ці­ну та­ких са­мих то­ва­рів, без ці­єї по­зна­чки. На­при­клад, кі­ло­грам зви­чай­но­го бо­ро­шна ко­штує близь­ко во­сьми гри­вень, а вар­тість ор­га­ні­чно­го бо­ро­шна, у за­ле­жно­сті від ви­ро­бни­ка, на­бли­жа­є­ться до 18 гри­вень. Зви­чай­на олія — 10–12 гри­вень за літр, а ор­га­ні­чна 24–28 гри­вень за пів­лі­тро­ву пля­ше­чку. Про­дав­ці су­пер­мар­ке­тів роз­по­від­а­ють, що то­ва­ри з по­зна­чкою Organic ко­ри­сту­ю­ться не над­то ве­ли­ким по­пи­том у він­ни­чан, але у них є свої по­стій­ні по­ку­пці, які ку­пу­ють ли­ше їх.

ОРГАНІЧНЕ ХАР­ЧУ­ВА­Н­НЯ. — На мою дум­ку, за­раз ця те­ма ду­же акту­аль­на. На­при­клад, про­бле­ми без­плі­д­дя лі­ка­рі, в пер­шу чер­гу, пов'язу­ють із хар­чу­ва­н­ням «із су­пер­мар­ке­тів» і ре­ко­мен­ду­ють на рік-пів­то­ра по­їха­ти у сіль­ську мі­сце­вість і вжи­ва­ти про­ду­кти ви­ро­ще­ні вла­сно­руч, — ка­же він­ни­чан­ка На­та­лія Дем­чук. — Ми ча­сто на­віть не здо­га­ду­є­мо­ся, що їмо, і як це впли­ває на на­ше жи­т­тя, а не ли­ше на стан здо­ров'я. Моя сім’я обра­ла ви­клю­чно органічне хар­чу­ва­н­ня, то­му що ми за­ко­ха­ні у жи­т­тя, при­ро­ду, світ. Ми обра­ли жи­ве жи­т­тя! При­йшло це по кра­плин­ці: від ін­фор­ма­ції — до до­сві­ду лю­дей, а по­тім і вла­сно­го до­сві­ду.

На­та­лія Дем­чук ка­же, що у Він­ни­цькій обла­сті є дві по­ту­жні ор­га­ні­чні фер­ми: у Те­пли­цько­му ра­йо­ні фер­ма «До­нОр­га­нік» та у Не­ми­рів­сько­му ра­йо­ні, які ви­ро­щу­ють пше­ни­цю, сою, нут, гре­чку, чу­фу. У Він­ни­ці ор­га­ні­чні про­ду­кти ра­дить ку­пу­ва­ти у спе­ці­аль­них ма­га­зи­нах на ву­ли­ці Ко­зи­цько­го, 29 та ву­ли­ці Со­бор­ній, 99 а.

— Ми ча­сто ку­пу­є­мо ор­га­ні­чні про­ду­кти в ін­тер­нет-ма­га­зи­нах. На мою дум­ку, в Укра­ї­ні ор­га­ні­чна про­ду­кція є на­ба­га­то до­сту­пні­шою, ніж у кра­ї­нах Єв­ро­пи та Аме­ри­ки, оскіль­ки Укра­ї­на є хлі­бо­роб­ською кра­ї­ною ще з ча­сів Три­пі­л­ля. Ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи цей ти­ся­чо­літ- ній до­свід, Укра­ї­на мо­же ста­ти кра­ї­ною-по­став­ни­ком ор­га­ні­чної про­ду­кції для усьо­го сві­ту, — ка­же На­та­лія Дем­чук.

ЗА ОРГАНІКОЮ — НА БА­ЗАР. Чи мо­жна ово­чі і фру­кти, м'ясо та ін­ші про­ду­кти, які про­да­ю­ться на рин­ку, вва­жа­ти ор­га­ні­чни­ми за по­хо­дже­н­ням? Те­пли­чні огір­ки з су­пер­мар­ке­ту, зви­чай­но, ні в яке по­рів­ня­н­ня не йдуть з за­па­шни­ми ово­ча­ми з ба­бу­си­но­го го­ро­ду, але і в них мо­же бу­ти «хі­мія».

— Я ма­ти двох ма­лень­ких ді­тей трьох та п’яти ро­ків, а то­му, тур­бу­ю­чись про їх здо­ров’я, за про­ду­кта­ми хо­джу на ба­зар, а не в су­пер­мар­кет,— ка­же він­ни­чан­ка Га­ли­на Шев­чук.— Я вва­жаю, що ово­чі та фру­кти у су­пер­мар­ке­тах «пла­стма­со­ві», ін­ші про­ду­кти та­кож на­шпи­го­ва­ні хі­мі­єю. Я не ду­маю, що ба­бу­ся, яка ви­ро­щу­ва­ла кур­ку для се­бе, але за­не­сла її на ба­зар, го­ду­ва­ла її ан­ти­біо­ти­ка­ми та гор­мо­на­ми, щоб ско­рі­ше ви­ро­сла. А по­ди­ві­ться, на­при­клад, на мор­кву з су­пер­мар­ке­ту? Хі­ба мо­же овоч, ви­ро­ще­ний без хі­мії, ва­жи­ти 300 гра­мів? Пе­ре­пла­чу­ва­ти у ма­га­зи­ні за на­пис Organic не вва­жаю за по­трі­бне, я все одно йо­му не до­ві­ряю.

ГО­ЛОВ­НЕ — ПРИРОДНІСТЬ ТА СЕЗОННІСТЬ. Він­ни­цький спе­ці­а­ліст з ра­ціо­наль­но­го хар­чу­ва­н­ня Між­на­ро­дної асо­ці­а­ції не­тра­ди­цій­ної ме­ди­ци­ни На­та­лія Чхе­тія ка­же, що до про­ду­ктів з по­зна­чкою Organic від­но­си­ться ду­же по­зи­тив­но. Во­на вва­жає, що у лю­дей має зав­жди бу­ти ви­бір, які про­ду­кти спо­жи­ва­ти.

— У лю­дей має бу­ти ви­бір. Го­лов­ні прин­ци­пи, яких лю­ди­на має до­три­му­ва­тись у хар­чу­ван­ні — це прин­ци­пи на­ту­раль­но­сті та се­зон­но­сті. На­ту­раль­ність — це са­ме та скла­до­ва, яка бу­де на­си­чу­ва­ти лю­ди­ну, да­ва­ти їй усі не­об­хі­дні ре­чо­ви­ни та мі­кро­еле­мен­ти та на­си­чу­ва­ти ти­ми енер­гі­я­ми, які пуль­су­ють в при­ро­ді. Во­ни не­об­хі­дні лю­ди­ні так са­мо як по­ві­тря. Ор­га­ні­чні про­ду­кти пов­ні­стю від­по­від­а­ють усім по­тре­бам для то­го, щоб лю­ди­на від­чу­ва­ла се­бе здо­ро­вою та ба­дьо­рою і отри­му­ва­ли усі не­об­хі­дні по­жив­ні ре­чо­ви­ни.

Іри­на Аві­ло­ва (20, лі­во­руч) та Лю­дми­ла Бон­дар (35), про­дав­ці ма­га­зи­ну на­ту­раль­но­го хар­чу­ва­н­ня «Сма­ки сві­ту». — На­ту­раль­ні спе­ції — не­об­хі­дна скла­до­ва на­ту­раль­но­го ра­ціо­наль­но­го хар­чу­ва­н­ня лю­ди­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.