ВИСТАВКИ

RIA (Vinnytsya) - - КУЛЬТУРА -

Кра­ї­на мрій

З 8 до 25 ли­сто­па­да у га­ле­реї «Ін­те­рШик» за адре­сою — вул. Арх. Ар­ти­но­ва, 12 а три­ва­ти­ме ви­став­ка ки­їв­ської ху­до­жни­ці Сві­тла­ни Бри­нюк «Кра­ї­на мрій». Ви­став­ка бу­де пра­цю­ва­ти у бу­дні з 10.00 до 20.00, у су­бо­ту з 11.00 до 19.00, у не­ді­лю з 11.00 до 18.00. Вхід віль­ний, тел. 65–65–92.

Ви­став­ка те­хні­чної твор­чо­сті

Фі­нан­со­во-еко­но­мі­чний уні­вер­си­тет за­про­шує гру­по­ві екс­кур­сії. Для вас — пе­ре­гляд ді­ю­чих екс­по­на­тів, при­стро­їв по ви­го­тов­лен­ню та па­ку­ван­ню цу­ке­рок. При­ходь­те на вул. Пи­ро­го­ва, 71 а, тел.: 69–92–66, (067)737–69–43.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.