Роз­по­чи­на­ють бо­роть­бу за ку­бок мiста з фут­за­лу

RIA (Vinnytsya) - - СПОРТ - Лiя ЗЕЛІНСЬКА, (097)3678961

У же ці­єї су­бо­ти, 10 ли­сто­па­да, у при­мі­ще­ні спорт­ком­пле­ксу «Ко­лос» стар­тує від­кри­тий чем­піо­нат Він­ни­ці з фут­за­лу се­ред ама­тор­ських ко­манд се­зо­ну 2012–2013 ро­ків.

По­пу­ляр­ність та­ко­го ви­ду спор­ту як фут­зал у нас зро­стає. Цьо­го ро­ку в чем­піо­на­ті мі­ста з фут­за­лу бра­ти­муть участь вдвічі біль­ше ко­манд, ніж ми­ну­ло­го.

—У нас г р а т и мут ь 30 ко­манд, — ка­же ві­це­пре­зи­дент Він­ни­цької мі­ської фе­де­ра­ції фут­бо­лу В’яче­слав Обе­зюк. — Дру­гу гру­пу між со­бою грав­ці на­зи­ва­ють «гру­пою смер­ті». Там зі­бра­ли­ся шість лі­де­рів тур­нір­ної та­бли­ці ми­ну­ло­го чем­піо­на­ту.

Ігри про­хо­ди­ти­муть у зру­чний час як для грав­ців, так і для гля­да­чів, у ви­хі­дні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.