Ви­би­ра мо «план­ше­то­фон», уль­тра­бук або смар­тфон

Лю­би­те­лі га­дже­тів уже по­чи­на­ють при­див­ля­ти­ся до но­во­рі­чних по­да­рун­ків. Для них ми ви­бра­ли в ін­тер­не­ті най­ці­ка­ві­ші но­вин­ки ці­єї осе­ні се­ред смар­тфо­нів, план­ше­тів і но­ут­бу­ків. Ще є час за­мо­ви­ти їх в ін­тер­нет-ма­га­зи­нах

RIA (Vinnytsya) - - ТЕХНОЛОГІЇ -

Ком­па­нія Acer пред­ста­ви­ла на ви­став­ці IFA 2012 свій но­вий бю­дже­тний смар­тфон Liquid Galant на ба­зі Android Ice Cream Sandwich. Гу­гло­фон ви­йшов у двох вер­сі­ях — з під­трим­кою одні­єї і двох SIM-карт. Но­вин­ка має 1 ГГц про­це­сор, 1 Гб опе­ра­тив­ної пам’яті, 4,3-дюй­мо­вий екран з роз­діль­ною зда­тні­стю QHD, а та­кож кла­си­чні для та­ко­го кла­су при­стро­їв 4 Гб вбу­до­ва­ної пам'яті і 5-ме­га­пі­ксель­ну ка­ме­ру.

SAMSUNG GALAXY NOTE II

То­по­вий «план­ше­то­фон» Samsung Note II має екран з ді­а­го­на­л­лю 5,5 дю­йма і роз­діль­ною зда­тні­стю 1280х720 пі­ксе­лів. Кор­пус тов­щи­ною всьо­го 9,4 мм, але все­ре­ди­ні сто­їть аку­му­ля­тор на 3100 мАг (при цьо­му він під­три­мує цикл швид­кої за­ряд­ки). В Galaxy Note II сто­їть 4-ядер­ний про­це­сор Exynos, що пра­цює на ча­сто­ті 1,6 ГГц. Зов­ні­шній ви­гляд план­ше­то­фо­на по­вто­рює ідеї ди­зай­не­рів смар­тфо­на Galaxy S III — тут теж за­кру­гле­ні ку­ти, глян­це­ве по­кри­т­тя і та ж са­ма 8-ме­га­пі­ксель­на ка­ме­ра з FullHDпід­трим­кою. Апа­рат пра­цює на ба­зі но­вої вер­сії Android OS — Jelly Bean (умов­на на­зва для Android OS 4.1).

ACER LIQUID GALANT/GALANT DUO

LENOVO IDEAPAD 2012

Гон­ка за пра­во но­си­ти не­о­фі­цій­ний ти­тул «кра­щий клон Apple MacBook Air» три­ває, і за­раз еста­фе­ту у ній взя­ла Lenovo, яка по­ка­за­ла уль­тра­пор­та­тив­ні но­ут­бу­ки IdeaPad но­во­го по­ко­лі­н­ня. До них від­но­ся­ться при­строї S300 (13,3-дюй­мо­вий екран), S400 і S405 (оби­два — 14-дюй­мо­ві). Во­ни ма­ють ме­та­ле­вий кор­пус бі­ло­го ко­льо­ру (опціо­наль­но до­сту­пні чер­во­ний, срі­бля­стий і ро­же­вий), який за га­ба­ри­та­ми пра­кти­чно на­бли­же­ний до зна­ме­ни­тих «ей­рів» — він ва­жить близь­ко 1,8 кг і має тов­щи­ну тро­хи біль­ше 2 см.

SONY XPERIA T

Пер­ши­ми смар­тфо­на­ми об'єд­на­ної під за­галь­ним брен­дом Sony ком­па­нії, ра­ні­ше ві­до­мої як Sony Ericsson, ста­ли кіль­ка то­по­вих «ан­дро­ї­дів», най­при­кме­тні­шим з яких є Xperia T. Цей смар­тфон має екран з ді­а­го­на­л­лю 4,55 дю­йма з роз­діль­ною зда­тні­стю 1280х720 пі­ксе­лів, який під­три­мує те­хно­ло­гію по­лі­пше­ної ко­льо­ро­пе­ре­да­чі «як на те­ле­ві­зо­рі» Reality Display з під­трим­кою від­обра­же­н­ня пов­но­цін­ної FullHD-кар­тин­ки. При­стрій пра­цює на ба­зі Android OS Ice Cream Sandwich

HTC DESIRE X

Не тіль­ки Acer, але і HTC та­кож на­ці­ле­на на бю­дже­тний се­гмент апа­ра­тів на ба­зі Android OS — у ве­ре­сні ком­па­нія по­ка­за­ла но­вин­ку Desire X, яка пра­цює на до­сить ста­ро­му про­це­со­рі Qualcomm Snapdragon S4 з ча­сто­тою 1 ГГц, осна­щу­є­ться 4-дюй­мо­вим екра­ном з IPS-ма­три­цею, має 5-ме­га­пі­ксель­ну ка­ме­ру з під­трим­кою HDR­з­йом­ки та одно­ча­сно­го за­пи­су фо­то і ві­део, ау­діо­чіп Beats Audio для які­сних ба­сів і 4 Гб вбу­до­ва­ної пам'яті.

ASUS ZENBOOK U500

Лі­ній­ка но­ут­бу­ків ASUS Zenbook по­пов­ни­ла­ся но­вим при­стро­єм з 15-дюй­мо­вим екра­ном — U500. Усе­ре­ди­ні ньо­го то­по­вий про­це­сор Intel Ivy Bridge Core i7, ві­део­а­да­птер NVIDIA GT650M з 512 Гб пам'яті. Кор­пус при­строю ви­ко­на­ний з алю­мі­нію і має тов­щи­ну близь­ко 2 см. У но­ут­бу­ка при та­ких роз­мі­рах є кла­віа­ту­ра, яка ду­же силь­но на­га­дує за фор­мою і під­сві­чу­ва­н­ням ту, що вста­нов­ле­на в MacBook, тіль­ки з ци­фро­вим бло­ком пра­во­руч. Для збе­ре­же­н­ня ін­фор­ма­ції мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ком­бі­на­цію або двох SSD по 512 Гб, або SSD на 128 Гб та 500 Гб він­че­сте­ра. Екран но­ут­бу­ка має по­кри­т­тя ан­ти­ві­д­бли­ску і по­бу­до­ва­ний на ба­зі IPS-ма­три­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.