При­ду­му­є­мо на­дій­ний па­роль

RIA (Vinnytsya) - - ТЕХНОЛОГІЇ - Ин­га ФЛЯЖНИКОВА

Щоб ваш па­роль бу­ло важ­ко зла­ма­ти, ні­ко­ли не с л і д в ка­зу­ва­ти в ньо­му одна­ков і ци­фри, на­при­клад, «000000000000». Те ж са­ме сто­су­є­ться па­ро­лів по ти­пу «0123456789» і «9876543210». Мо­жли­во, вам та­кий па­роль зда­є­ться скла­дним для під­бо­ру та лег­ким для за­пам’ято­ву­ва­н­ня, але зла­ма­ти йо­го — спра­ва де­кіль­кох се­кунд. Спе­ці­а­лі­сти не ра­дять ро­би­ти па­ро­лем да­ту сво­го на­ро­дже­н­ня, або но­мер мо­біль­но­го те­ле­фо­ну. Про­сті сло­ва і з се­рії «па­роль», «про­сто па­роль», « q wer t y » , « p a s s wor d » , «вкон­та­кте» і то­му по­ді­бні, теж є ду­же не­вда­лим ва­рі­ан­том па­ро­ля. Щоб зро­би­ти па­роль скла­дним, до­ста­тньо бу­де всьо­го ли­ше одно­го єди­но­го сим­во­лу, який не мо­жна від­га­да­ти, не зна­ю­чи йо­го. Скла­дним па­ро­лем мо­же бу­ти най­про­сті­ше сло­во, але в ньо­му мо­жна за­мі­ни­ти якусь бу­кву, на­при­клад, на ци­фру. Тоб­то лі­те­ру «о» мо­жна за­мі­ни­ти на ци­фру «0», а лі­те­ру «а» на сим­вол «@» і так да­лі по то­му ж прин­ци­пу. Не слід силь­но ускла­дню­ва­ти па­роль і на­дмір­но на­ван­та­жу­ва­ти йо­го, то­му що ви са­мі за­бу­де­те йо­го. Для хо­ро­шо­го па­ро­ля по­вин­но бу­ти ви­ко­ри­ста­но не мен­ше ше­сти сим­во­лів, але кра­ще, щоб їх бу­ло близь­ко де­ся­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.