: -

Segodnya (National) - - ХРОНОГРАФ -

7 — — . - . : «  ,   ,   !». ‚  ƒ „ - : «   „ „ ». … „   ,    †‡ ƒ , „ „  „    ‡. „ ƒ ƒ - . ˆ ƒ „ „ ‰ . ‚ Š „ — - . † „ ,  „, ‹ - . 8 —   , ‡ ƒ „, . … Š ƒ — Œ    . , Ž Œ , - ‡ „ . Œ  ‡   „ ‘‡ , „ „ ’ Ž . ˆ „  ‡ „ ‡ — -  , ƒ , , „ ƒ  ‡ , Š . “ -   ƒ  ƒ , ‡ „ - . … Œ — Š ƒ : - „   . ‰ -  Ž ‡ , ƒ ‡ . -  „, † „  . ‚ Œ ƒ „ ‡,  ‡ „ ” . ’ ‡  ‡ , Œ „  Ž . …   - , „ Œ ƒ  ‡   . 9 — … ’ „.  ‹ ‡ ,  . ’  • „ „ „, „ ‹ „,  . ” ’ – , ‹ —    ‹ , — „ — – . ‚ „ , ‹ ’ „, ƒ „ ‹‡ : «˜ - …‡ ‡ - . ‡ „ ». ‹ - . ’ ‹ . 10 — - „ ‹ . … „ „‡ ƒ ‡  ‡ ,  „ . ™  ‡ - “ ‹ . ‚  „ Š ,    . 13 —  -   — “  Ž - . †   ‡ „ ,  ‡ „ Ž . 14 — ‡ - ‹‡ ƒ . † - ‡ ‹‡ , ‹‡ . ‚   „, „‡ „ - ‹   „ „ „. “ „   „ „‡ „ ‡ ,   , „‡  ‡ . ‚ -  17:00 23:00 -    ‹‡, „ , - „ . 15 — , - ‚ Ž . ‚  11 - ,   ‡ ,  ‡ „  ƒ    „  , „ ƒ „  „  . 16 — ‚ Ž , „  ‡  „ ƒ . 25 — „ ,  ‹ . ‚ „ ( , „ , ‹ , — „ ƒ ), „    „ „ ‡   . 28 — ‡ ƒ  «£ ‡ ». … ‚ ‡  ¤ „‡. ” ‡ - „ , ¤ „ ƒ : «‚ ƒ , ». ’ Ž - ‚ : «… ƒ   ». ’ ¤ „ : « „ ! ’ „ !». ’ – ¤ „ : «— , ‡ - Ž . “ - „ ». — ƒ ‡ ‡ ?

 ,       ,   ­ —  ‚   ƒ

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.