:

Segodnya (National) - - ПРОГУЛКА -

„ ž €  ƒ ›. «Ÿ 2016-  - ‚ ,  18,7 › (  — 6 › - ). ” € -  16,5—18», —  €  ‘ . «‘  ,  (  ),   , — Š ‹ . — „  €   . Š  . , , - —    -  , . Ÿ  ‚ ›   ,  - — ‚  ».

 . «¤ . Š , - 50 › ,  — 120. ‹    - € , , 50 › 55—60, € . Ÿ   - — , — -  ‹  •  . — ¥ ,  - ,  . Š  ,  €    , 15. “ ‚:   , ” ( - Ÿ  ¦  -” . — . )  . Ÿ     -   ›  («Š  ‘ »,  . — . )». «Š   ,  , , - . §  € 3 ,   — € 5, —  . — ­ ‚   , ‚ . Š ,   : ‚ - . “ ž   ¨ - ».

† . «­ -  - ž  —  , —  ‹ . — • €  ‘ . ž ƒ , ‰ ». ” Œ —  , , , , ˜ - -˜  —  . «Š   —  , ˜  100% - », — - ‹ . Š   — - ƒ  . • - , , - ›   10%,  ƒ   ‚. ¤   , › : —  . ‡  ƒ  - ,    .

­ , - ƒ - ‚  :  € ,  € ‚ ,  ›  3  ,  . ‘ ,  :   15 › ,   , ‹ , 560. ‰ $1000, — 150.

, ,

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.