. —

« »

Segodnya (National) - - NEWS -

- - 4 -    « » 7 . ­ , - ‚ƒ ­ „ - , — (  -  , ‡ ˆ ‰ - Š  ),  G7 Ž ‚ƒ ‰ ‘‘’ “Ž “ ‰ -  ”  . ’ ‡ ” . .

¤  - ‡ Š „  .  š  ‡  . š ‡ —  ‡ Ž - ,  “ š ­ . ‰ š . „ “ - Sky TG24, “ ” — ‚ -   - . « ‚ ˜ — ” ,  ,  ˆ‰ ‚ - », —   š  - Ž „  .

‰   - ‡ G7  š˜ ­ ,  - š ˜ . «š, ‡ , , ‡ - Ž - ” ‡ . © “ ‡ Ž , ‡ š . ‘ œ , ‡ -  : — -  ,  - Ž ‚ ,  - œ , “  - Ž ,   », — “ - Rainews24. Š  ” „ - Ž š : « ‰ ».  —  ­ . ­ —  . … — - -  .

. 

«‘  , ‡ , ‡ ‡ ‡ , ‡ - », — -  š ‰  . ˜ , ‡ ‡ ‰ ‚ƒ : «² ‚ , , , - ‡ - ” ». «„ — ‚ . ‚ — - . š — ‡ - ‡ . ’ , ‡  , ‡ š ».

”  ‰š˜. «„   - š , ‡ “  ‚ » — Vox; «’    ‚ƒ » — CNN; « - „ ‡ , ‡ , - » — New York Times. «‰ - Ž  - ¤  , œ . ‘ ‡ », — ‡ Vox.

­ ‡ . ‰ “ Ž «Š ­ » - «‘ » 154   Š . „  ½‚•, Š’ ‚   ‡ 105 Š ˜ ‰ — , ‡ „ -  . «’ Š’ ‚  - », — ”  , ‡ Š ‰ ½ “. «¾ , ‡ ‡ ‡  ,  ‡ ‰ Š , ‡  ” ... «‰ » ‡ », —  . † , ­  ‡ ˆ — -   , ,   , ‚  ‚ .

.  

‰  - - “ . ­ - ¿ ‘ ( - , ” ” Ÿ - ) « »  ,  81%  - . ‰  ½˜Š, ‡ - 54,8% , .  , ‡ œ Ž ,  -  - ˆ‰, ” - ‚ .

«­ , ‡ , Ž , — -  ‚ “ “ - - ,  . — „ ‡  - , ‡ ‡ - - ,  , ‡ 100 - . ’ , ‡  ‡ - , , ‡  ”  . ­ “ , ‡ ‚ ¿ ‘ — - , , ,  ” ” - ». š - “ ¿ ‘ ,  Ÿ . „ ‡ ½ š - . ˜ - Ž « » ¿ ‘ ‡ 22 .

,

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.