« »

Segodnya (National) - - NEWS -

› ‚  ­.......................................... 800  € ............. 3—4 . .  ‚ ............ 5—6 . —ƒ .................. 50  ‡ € .................. 1 .  (   ) ........ 2—3 . .   ..... 0,5 .

ˆ › ’Ž”’‘ Œ, Š‘ ’ , Ž“ Œ ‡  ­     € . ‡ † ‚  . ˜  € ƒ . – ‚  ‚  . ƒ „ -       . ‡   ‚ƒ   „   ‚ .  30—40   €  ,   - ­   150 ° . ˜ 5—10  ­   ‚ .   -   ­  - ,  € €    €  .   -  ‚ ,    . ‡    ‚ —     ,   . •      € ­ !

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.