,

Segodnya (National) - - NEWS -

........................................ 1 , ...................... .......................... 2—3 . . ..................... 1 . . ( , . .) ........ ­ ­ .  ƒ        € 30  — 1 . …  ­  -   , . €  ‚  ƒ ‚   — ­ . Œ † ,  ƒ,    — ­  .  -  ,    „ ­   € ‚ ­ - ƒ €   1,5— 2 (   ). ’ ­   , „ ­  ‚   €  † 30  ,     - .    ­  ‚   , - ­   -  ­ . ‡ ­    ­ ƒ ­   - — ‚ , ­   ­  .    † , „  ƒ

­ ­ .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.