« — »

Segodnya (National) - - NEWS -

« - , — , , - , —     . —  ,   , , , , .  ­ , ­ , € ,  ‚ ‚. ƒ  : « ƒ !», - : «ƒ ƒ !». ƒ €  ‚,     ,  ‚ . ‡ ˆ - , € ‚ ‚  . ‰  : « Š , Š , - , Š - , , - . ‰ ‚ , ‹ - ­ . Œ - . ‚ , - ‰ , , Œ». † , ‡ , ˆ , ,   ˆ ,    . ‰ Š, , - Š ‹ ,    ˆ -  ,  .  ,  Š. ‰    - ( )   ˆ - ,  ‘ ‘ —  - ,  .  Š  -   , €     Š ,  - . ‘  - “  ,  ( ‹  ),  Š . ‘   Š  ,  ‹   ˆ  €  .

 Š   - . ‡ -   , ,  ,   . †         - . ”    Š Š. „  Š‹  Š - — ,  . „  Š ,   Š  ,  ‹ . „ Š‹  -   Š  . “     , Š Š    - .   -    ,  Š , € Š  Š   .

‘ €  - . ‘  ,    Š ,   - Š .

•  –   ‘ Š „ —   Š. ‘  -  ‹, „ †  Š,   ˆ ‹ (  ). €    -  , - . “ Š  – ,  „  ,  Š . — „   , ‹ ,   €  .  - ,    , . „  Š   Š ˜ ,   –   .

‘  Š‹  Š   . • ™ Š   ,  , -  ,   ,   ,   Š „ † . • Š  . š  - , -  •  †  - ™ Š  . ‰  Š      -  ,   . ‘   (•  - )    , ,  Š   ˆ ,  „  . ‘ -     ˆ   . “  Š  ,  ,   €  - ,   . •   Š    -  40- Š  •  .

•  †   Š‹. • • -  †  -   . «‘ ,  Š    Š‹, —  ‰ , — - ». –  – • : «‡ - Š‹  -  ,  - ,     ;  ,  - ‹,  , ,  •  ,  ».

  •  - † — „   - ˆ —  4,3 ,  1,1 . “ -    —       . ‘  ‹, ™  ˆ † . ”   Š  Š Š „  .

• †¡† -   ˆ ,         . ¢  -   -  Š   - ,  -  Š.   -   - ,   ,   † ,  - € , ‹  . ‡  , -  ,  Š . ‘ •  † -    -    .

„  - ‡ . — • ‹ ,   ‘ ,   - ,  £ - . ‘  ™  -     †   ,  - ‹ ,  -  ‹    ,   Š . ‘ ,      Š. •   .

‘  •  ,  -  . — -     ™ , Š  Š  , ™   Š Š ‹   . .

‰ ‹   ‘   ,      † . •    Š ,   — „ - ‹  ‹,  —  — ˜  † , —  - „  , -  Š — •  . ‘  ,   ˆ ‹  .

« ,

‘ Š  -     Š — , Š  -  ,   ‹ Š,  . ‘  ‹,       -    „  ‹,   - † , ,  Š  - ,   - ‹ . ‘   .

— ˆ  ˆ ‘ ,  -  .   ˆ ˆ ‹  ‘ Š  ,   - ™ ‹ . “   Š    . •    Š  ,   Š  Š , Š •  . • ˆ  ˆ  ,   -  ‡ Š - , €  , , -   Š‹ •  Š  ‹.

, , »

ˆ‡— ˜ —‚™.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.