1187

Segodnya (National) - - NEWS -

ˆ , ƒ ,  ˆ ‡ , ˆ ƒ .

 , ‰  Š  , - 1169- ‡ †   ‰  , -   .  ƒ . ‘ˆ ’ ƒ  . 1177- -  ” ˆ † • ˆ • . Š - ‡ , ƒ   — – -— ˜ — ˆ , «— ˜ ». — —  ˆ • • ˆ   ƒ ˆ  -  ƒ , ’ ƒ  ˆ ƒ.

 ‚ ‡ ƒ ˆ , ˜ — ˆ , ,  -  ‚  . ‚ ,     . ‘ , ˆ — • › , ˆ .

1187- — • ˆ  ƒ . ˜ ’   ˆ - — ƒ . ‡ . – ƒ   ƒ 30 .

- ‡ , ƒ  , . œ  : «Š  ž ž ‚ ž ž ‚   ž ‚ ».

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.