: « , « » »

Segodnya (National) - - NEWS -

— , - « »? — - - « », 21 .

— .   ,   ,  -     ­ . € ‚ ‚ƒ  , ƒ  „ .

— , , -  « »?

— …  . € ­ ƒ , ƒ „ ‚ƒ  ­  . †    ‡ , ˆ   .

—       ?

— ­ , - ,   „ „ . € ˆ   —  , ‚ ‰ „  . Š ­  ‰  , „  ‚ ­-­ ­ .

— ­ € « - ». ƒ  „ € … ?

— ‹ „ ­  . Œ    , ƒ Ž‘. €  - , ƒ „. «  » ­ ƒ  . ‹ ƒ ,   - . €  ‰ , ‰ ˆ   ,       . ’  « »    „? Ž - , ‚ ƒ - . ” ‚ ˆ  . • «‹ € »    , ƒ   . – ­  -   .  «— » - „. ”   ‰ -  .

— † . ‡   € € « », ˆ  ?

— ‹ ƒ , „ „, ­ ƒ ƒ,    ­  -     ‚ ƒ . € „ —  ƒ . ˜ „ „   ...   : „ ‚ - « ». š   „ ‰ ‚ ...

— ‰  Š   - « »?

— ” ˆ  ,  ,  ­ „ ‰  . ’ ­  , ƒ „ ƒ  -   , ‚  - „   .

— ‹ Œ € -  € , ˆ  ? ‡„ - ,  ?

— ‹ ­ , ƒ  - ,  . € „  ­   , „ ,  ­ ,  ... Œ ­ ‚ „,   ‰    . › . ‡ 20  « »  -  , — ­ . • ‰    ž ­  , .  ‚ƒ „    ­   . ’ ‚  -  , ƒ   . Ÿ  , ,  , ‚ ƒ - ‚ .

—  €   . † € ˆ?

— ” , ƒ „ ‰  ­   , „ ­ . € ‰ ƒ ­  . ¡ „ ‚ƒ    „, ‚ - „. € „  , ƒ „  . ‹ - ,   ­ .

—   Ž ‘  - ˆ € IT-  ˆ ˆ.   ˆ Š  ?

— š    ­  ,  , , ,   .

—  - . ‰ Œ , Š  - ?

— …  ­ - ,   ,  . € ƒ  .

— ƒ   «­ »,  - € ?

— € „ -       . €   ,    „ ¡  . ”  , „  «‡ - ». € ‰    „, , ƒ    . ‡   -  -  ƒ ,         , ƒ  ­ ‚  ‚.

— … , ƒ € «” ˆ », - ˆ € ?

— › „ „, ƒ «   » ƒ … „   ˆ   -  „ ­   „. «¢   » „  ‰ „   ... € ­ ‚ ˆ    ƒ „    ‚ - ‚. ­ ƒ , ƒ  ƒ  ‰  .

— • ƒ € : «‰€  ,   ». Œ ˆ €  ?

—  — ƒ ‚ .

« , « » , « » »

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.