« »

-

Segodnya (National) - - NEWS -

‚ ‰  ’ “ - ‚    . š - ƒ ƒ€ Œ †   Œ - € ‰   ‚ Œ ›  , „ ,  „ .

. ¨  ‰  1 - 139 ƒ‚ ‚ . «‰ -  — ‚ ƒ - Œ ’ “ . ˆ ƒ ‚ ƒ „  ƒ . ¨ ƒ † ¤    ,  ­€ - ¡ », — ‰  ’ § . — „ ­ - „ , - , ,   , ‰  , ‚ - ­ «  ». Š ‚ - ƒ «›  “ » ,   Œ , ‚ «“ ƒ».

«š «“ »  §¥ «¤ », „ . — ‚  ‰ -  ’ “ -   5000 . ¥ „ ­, 28 † ƒ  ‰  «“ »  , 14 — € . š - ‚ -  ƒ ›   € „ », — - ‰  “ - — ƒ . .  .

- 4 287 . 759 368 . 211   .   ,  ­€ ‚ ƒ , 185 . 379  ­ ƒ , „ €   , .

. … „ ƒ ­ † - - ­ . ‡ „ , ‚  ˆ ­ ,  - ‚ ‰ -  Š‚ ‹  , „ - ‚ Œ € , ‚  - 100- ­ „ ƒ  ... «… ‚  ­ 2014 , ‚ ‚ ƒŒ ‚ - . … ‚  „ , ‰  ’ “  . Š ƒ ‚ - Œ „ €  ƒ ” € », — - ˆ . “ „ — ƒ ˜ ­  , „ € . «™ š , 65 ,  . ˆ - ,      —  -   ƒ. … 45- - ›œš ž Ÿ  ,   ‰   », — — - ƒ. … ”  - , ” , ‚ ‚ , ¡ , ™ , XXI .

. Š , ­ . ™€ - , ƒ ƒ „ . … € ƒ   -  ‰  ’ “ . — 2016  ¤   ‚ - 35 ƒŒ -  ,  € ‚ Œ ‚ .  - ƒ  «‹ ƒ » ƒ„  ‚ „  - . š «’  Œ ƒ - » 58 ‚ - ‚ , ‚ ƒ  ›  ,  - Œ ­ Œ - ƒ .

«— 6- ƒƒ ‡ ‡  - ƒ, ƒ ƒ  ƒ   „ . “ 19- ­­ ¥ ­ “ - Œ ƒ   . ¥ ’ “   ” , : «š ƒ , ‚ „ ». ‰  ƒ ƒ Œ „  Œ ­. ‡ ‚   - , ¥ ƒ € ­ „ ƒ ƒ », — ’ § .

     

 —

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.