€‚‚:

Segodnya (National) - - NEWS -

— 2017  ‰  ’ “ - „ ­  . «Š ƒ  ‰  „ ‚ , ‚  ›   ƒ . ˜  ­ ›   ‚ , ‚ — „ , „ , — ‚ ’ “ . — ©  „ — ” ƒ . ª ›   , ‰  - „  € . ‡ ‚  , ‚ „ ƒ › Œ  . ª ƒ „  ƒ ƒ, ƒ ‚ —   € . ¤  „ ­   ›  — , ” „ . ©   ƒ ,  ».

¥ ‚ ‚ - ‰  ,  Œ ƒ ‰  Š¥‡ ª ƒ ™ ‚ ,  ›   , € ‚ . «¡ „  -  ƒ › -  . ‡ Œ  ƒ  € „ ƒ „ Œ › Œ ‹  , — ‚  ™ ‚ . — — †   ‰ -  ’ “  ­ ƒ ».

Š ƒ ›  , ‚ ƒ „ ­ ƒ - € , ‚    - Œ ‚ ƒ ¡  «’  - Œ ƒ ». „ ‰  „ € ” ‚ - «‹ ƒ ».

— 2017  ‚   ‰  «¨ - Œ ». ˆ  ‚ Œ ”  ƒ - ( ­ ), ‚ ƒ  Œ ­ Œ .

«ª ƒ  Œ  - „ ƒ . — 2017  ¤   ” € 40 › Œ , ‹ - , ¨ „ Ÿ -  « - » « ‚ † „ », — € ‰ -  ’ § .

’ ­ ƒ   ‰  € , „  ƒ, ‚  - „  ƒ — „ ­ ƒ  - ƒ .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.