,

, 6

Segodnya (National) - - NEWS -  

24 20:30 - « » - « ».   ,  —   ­€ . ‚ — ƒ „   , … - €  † ‡ - ˆ . ‰ ˆ € , ˆ  . ‰   ‡ ˆ ˆ — ­€ ƒ . Š         ‹ , - €   . Œ   ƒ  - ­ ˆ . Ž ‹ - ˆ €  - ‡ ,   ­€ ƒ ­...

. ‘ ‹ ‹ — ‡ , Š ’ - ‡ Œ . “   ­ ‰ ” , ‘ ‘ , ‘ †• .  - PROTV « ». › ­ ‡ ‡ € . ‘ œ  ‹ ‹ -  , • ‹ -   €  , - ‹ ˆ . † • ˆ … ­ ‹  ‹  , ‹ ” „ , ‘ †• , — ­ … € ‡ ˆ -ž .

ž « »   € ­… - , Ÿ . † - € ,   , , , - — Ÿ € ˆ . ž ¡ € - €  € 10 € • !

. ¤   . Ž - .    .      . . , ‰ ” , - , € ­ :     - ­   . Š    -   ‰   ! † ‘ - †• , ” «Ž € »,  - ­ € ­ ­ ˆ , - - . ‡ ,   —    - , € ­ . «Œ  : «¥ ‹ ˆ € - !». ‘ — - . Ž € «¦ », ‹ ­ €  », — ” .

 . Ž € €  , ¡ ˆ -  . «Œ Ÿ  , ‹     ˆ ˆ , , ­,  € . ¥  ‹ ­ ­ ­ . - : «§   , ˆ € ­ ?». † ˆ : « ,  -   !». Œ Ÿ ¤ - € …  . ‡ ˆ ¡ , € ˆ . ‘ , Ÿ  , ˆ , ‹ —   - ! †  ˆ - «” !» —  € , », —  ‰ ” .

‡ , ¡ « - » ¤ € … ‹   - … -  -   ” — - ˆ 3 . Ž Ÿ  Š”©, ‹ … !€ ‚  ƒ

  ,  10 « »



Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.