:

Segodnya (National) - - NEWS -

. .: ­ , €  ‚    . ƒ  , „ „ „ „ -  . ƒ  . ­     . … ‚   . †,  ,     . ­    . ‡  - ‚  - ,  : 80% 20% -  ,  ,  « ». Œ - Ž ‘ „ , . ‡ - -   . ’   ,  €  - ,  — ,  - . . .: ”  , ‚  -  - ? ƒ ! . .: — , :    ‚  ,    ,   . … . ‡ ,  ‚  . ‚  -  . ‡ -  ˜  ™ , š   . †    Ž -  . Œ  , -  ‚    -  , › € . „ ‚     ,  , , †  . ‡ 30- 40-  -      ,  -   ,   -  —   , , ” , ˜ , ’ , †  ... ‡ „ - ‚  ! ƒ „  ‚  , —  ‚  . €   ,  ˜ - , ,   ... ’ ,  ‘ «Ÿ » « »,     , , Ÿ - : « ». † ,   —   ,  „ . ‡ , . € -  .  - — ! . .: ƒ -  , ‚  , ,   -   . ‡ ,  ,  ’ € ˜ . ƒ  ,   ‚  . ‡    , ? . .: - , - . Œ - „  . ™ Œ ­ ,     -     - . ‚  „ - . —      ,    . „ - ‚  ,   ,  -  ,  ,  , — -  . ƒ „ . † ,     €, - « : , ; , ; , . ,  - ,  , .  , ,  ». « — ». « ». «     ­ €». . ’   ,  , ? ‡  Ž , ,  ,    , «     ». . .: † ¡ , ? . .: › „ -  . ›  € ¡ :  -  , ‚   , Œ , † ’ . ™ ‚   ,   -   . ›   , . ’ - ... . .: ‚  — €  ,  -  -  . ‡       . ƒ ,  ,    ¢ ‚  Ž , „ ,    . Ž — ‚  ,  - ... ‡ ,   ! ƒ  Ž    :   ,  - ,   ,  -€ €  „ . „   . ˜  - ,    - - . ›   Ž   , ‚  . . .: ­ , -     . … ,  — Œ ­ ? † Ÿ  ? ’   ?

« , —    »

« — »

« »

« »

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.