: « »

Segodnya (National) - - NEWS -

- - . « , - , —   -    -   -        ­ . — € , ,  , -  ­  . ‚  - ƒ    „…… - , . - †   : - , - ».

„ -  — -  -  , . ‰ ,  „  ­ Š , , , . «‹   - , - .   ­, „ : ƒ », —   ­ .  : Œ‚  † . ‚ ‹ — ­  .

    . Ž - , ­ - „  - , ­     , —  -  ,  , . «‰    : †  ­†  —  „   . ‰  -  ,  », — ƒ   ­ . „ , , . Ž -  -  , †, ƒ - .   †  ,  - : 80%  ­† †  . «Š  ” †  -     „   Š 2021  .  — „  Š », —  - ”  — ­ . «˜ - ­,  †  „ ( † ) 200 .  . », — -  ­ „  ”  .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.