: ,

Segodnya (National) - - NEWS -

, - , . - : , - .    ,  -  - .   , , -  .

 , - ­  , ,  , : ’  ¤  . € ,  ­ : , —  ­  . ƒ, , ,  -   , ­ - „ ­ .

  ­ , :  ­    , ­ „ - , - ­ ­ ,  ­ . … .    .   ­ €‚ ƒ‚ ‚€ „ ‹ Œ € Ž ‡‚ — ’  “”•“” „€ “

— – 

 « »   ,  , ­ -  - . ˆ — - , , - —   -   ,  ­ . , ­ ­  „ ­ .

.

Across: 1. . 4. . 7. . 8. . 9. . 10. . 15.  . 16.  . 17.  . 18.  . 22. -   ­. 25. . 26. € ‚ . 27. ƒ „ ­.

Down: 1. . 2. … ‚ . 3. ‡ . 4. . 5. … . 6. ˆ. 10. ˆ. 11. ‰ . 12. . 13. Š ˆ. 14. ‹ . 19. „. 20. Œ ­. 21. … Ž . 22. „. 23. ‘ . 24. .

 – 



  .   -

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.